Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvårdens värdegrund

All statlig verksamhet vilar på en gemensam värdegrund som kan sammanfattas i sex principer, fastlagda i grundlag och lag.

  • Demokrati – all offentlig makt utgår från folket
  • Legalitet – den offentliga makten utövas under lagarna
  • Objektivitet – allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas
  • Fri åsiktsbildning – den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning
  • Respekt för lika värde, frihet och värdighet – den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet
  • Effektivitet och service – effektivitet och resurshållning ska förenas med service och tillgänglighet

Den statliga värdegrunden reflekteras i Kriminalvårdens egen värdegrund som sammanfattas i nyckelorden:

  • Klientnära – personligt men inte privat
  • Professionellt – kunskap och tydliga värderingar
  • Rättssäkert – korrekt och förutsägbart
  • Pålitligt – samhällsskydd och säkerhet


Värdegrunden är vägledande för hur vi agerar och förhåller oss till alla vi möter i vårt dagliga arbete.