Kriminalvårdens värdegrund

All statlig verksamhet vilar på en gemensam värdegrund som kan sammanfattas i sex principer, fastlagda i grundlag och lag.

  • Demokrati – all offentlig makt utgår från folket
  • Legalitet – den offentliga makten utövas under lagarna
  • Objektivitet – allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas
  • Fri åsiktsbildning – den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning
  • Respekt för lika värde, frihet och värdighet – den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet
  • Effektivitet och service – effektivitet och resurshållning ska förenas med service och tillgänglighet.

Den statliga värdegrunden reflekteras i Kriminalvårdens egen värdegrund som sammanfattas i nyckelorden:

  • Klientnära – personligt men inte privat
  • Professionellt – kunskap och tydliga värderingar
  • Rättssäkert – korrekt och förutsägbart
  • Pålitligt – samhällsskydd och säkerhet.

Värdegrunden är vägledande för hur vi agerar och förhåller oss till alla vi möter i vårt dagliga arbete.