Särskilda uppdrag

Regeringen kan genom ett särskilt regeringsbeslut tilldela Kriminalvården uppdrag som löper över en kortare eller längre tid.

Kriminalvården arbetar just nu med följande uppdrag utifrån särskilda regeringsbeslut:

Förebygga återfall i våldsbrott mot närstående och hedersrelaterade brott

För att förebygga återfall i våldsbrott mot närstående och hedersrelaterade brott behövs effektiva och målgruppsanpassade insatser. Därför får Kriminalvården i uppdrag att utveckla återfallsförebyggande behandlingsinsatser för personer som dömts för våld mot närstående och utreda förutsättningarna för förebygga återfall i hedersrelaterade brott.

Uppdraget ska slutredovisas senast 31 mars 2021.

Tidigare regeringsuppdrag

Kriminalvården har tidigare utfört uppdragen Förstärkta insatser för unga i kriminalvård och förstärkta insatser för våldsamma män (pdf). Insatserna har bland annat lett till att en ökad andel klienter med våldsproblematik genomgår relevanta behandlingsprogram. Kriminalvården har också genomfört studier för att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck.