Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Saltvik får högsta betyg

8 april 2016

Vid uppföljningen av kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 bedömer Svensk Certifiering att anstalten Saltviks arbetsdrift fortfarande uppfyller kvalitetskraven. I revisionsrapporten noterades noll avvikelser.

Revisionsteamet bedömde att ledningssystemet har mognat sedan certifieringen för ett drygt år sedan. Det konstaterades också att Saltviks kvalitetsmålsarbete fungerar och att engagemanget är högt.

– Det är just engagemanget som gjort att vi har lyckats så bra. Det handlar om att vi har viljan och den rätta drivkraften att förbättra. Det gäller alla, från intagna och produktionsledare till högsta ledningen, säger kriminalvårdsinspektör Markus Fahlqvist.

ISO-certifieringen visar att det är kvalitet i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade produkter. För att arbetet med kvalitetssystemet ska vara levande i vardagen har arbetsdriften tagit fram hjälpmedel i form av planeringstavlor, följekort, förbättringslistor, en digital portal och inte minst avvikelserapportering. Kvalitet handlar om att fel och avvikelser måste upptäckas innan hela kedjan är fullföljd och produkten är färdig.

– Vi har skapat tydliga instruktioner med bilder som gör att det ska vara enkelt att utföra jobben även om man inte kan svenska, berättar produktionsledaren Anette Peterson.

Rune Höglund

– Jag har en utländsk kund som har kravet att alla led i produktionskedjan ska vara ISO-certifierade. Valet föll på anstalten Saltvik som nu tillverkar och packar våra produkter. Det fungerar utmärkt och vi är mycket nöjda, säger Rune Höglund, företagare som säljer kondensfilter för kylda miljöer.

Revisionen innebär att samarbetet med Kumla, som också är ISO-certifierade, vidareutvecklas. Bland annat genomför Kumla och Saltvik årliga internrevisioner på varandras kvalitetssystem.

Certifikatet för Saltvik omfattar tillverkning och försäljning av mekaniska och trätekniska produkter. Även montering och packning av produkter samt tryckeri och egna tvätteritjänster ingår.

Certifikatet gäller tills vidare under förutsättning att kraven för certifiering uppfylls. Nästa revision är i februari 2017.