Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

"Viktigt att minska ungdomsbrottsligheten"

30 mars 2016

Våldsupptrappningen som drabbat bland annat Göteborg under senare år är i hög grad ett ungdomsfenomen. Inte alla men många inblandade, såväl offer som förövare, är unga. Kriminalvårdens insatser riktas därför i allt högre grad mot ungdomar. Att minska ungdomsbrottsligheten är en av vår tids viktigaste frågor, skriver Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg i en debattartikel i GP.

Idag besöker jag ungdomsavdelningen på häktet i Göteborg, ett av landets fem säkerhetshäkten. Här sitter unga människor som i många fall är misstänkta för mycket grov brottslighet. Det är en oroväckande utveckling som måste tas på stort allvar. Det gäller inte minst den problematik som finns kring kriminella gäng. För två år sedan besökte flera amerikanska kriminalvårdschefer Sverige inom ramen för ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte som Kriminalvården etablerat med USA. Deras budskap var mycket tydligt: ”Gör inte samma misstag som vi har gjort. Ta tag i gängkriminaliteten innan det är för sent.”

Kriminalvården gör därför just nu en särskild satsning på unga dömda. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med kriminella attityder och värderingar bland ungdomar och specifika problem som gängbrottslighet, våldsromantiska ideal och våldsbejakande extremism.

Värdet av att en ung människa lyckas bryta med sin kriminalitet går inte att överskatta. Framförallt för hen själv, men också för samhället i stort. När vi kartlägger våra unga klienters livssituation ser vi många och svåra problem: drogmissbruk, stora utbildningsluckor, omfattande psykisk ohälsa, utanförskap och trasiga familjerelationer och sociala nätverk. Ofta har de i stor ensamhet brottats med allt detta under större delen av sina unga liv. Det är kanske inte så förvånande att återfallsbrottsligheten bland unga är skrämmande hög. Mer än hälften av unga fängelsedömda begår nya brott inom tre år efter avtjänat straff. Ska tryggheten i samhället öka måste den siffran ändras. För att lyckas med det räcker inte bara den satsning vi själva gör på vår ungdomsverksamhet, det kräver också betydligt mer samverkan och samordning med andra samhällsaktörer som polis, åklagare, socialtjänst och psykiatri. Ungdomsavdelningen på häktet i Göteborg ligger mycket långt fram i det arbetet.

Unga döms ofta till frivårdspåföljd eller korta fängelsestraff och tiden vi har att påverka dem är kort. Därför måste varje dag i Kriminalvården användas – från första dagen på häktet, genom hela anstaltsvistelsen eller frivårdsinsatsen till och med sista dagen av övervakningsåret i frivårdens regi. Vår nya ungdomsstrategi går ut på att insatser, som motiverande samtal, psykologstöd och studievägledning, sätts in direkt under häktningstiden. Hänsynen till att den unge då ännu inte är dömd får komma i andra hand.

Ungdomar som döms för allvarlig brottslighet får i de allra flesta fall avtjäna sitt straff på någon av våra ungdomsavdelningar där personaltätheten är hög och grupperna små. Vi har utökat antalet ungdomsplatser i anstalt, nu finns 92 platser spridda från norr till söder. På de särskilda ungdomsavdelningarna arbetar personalen mycket nära de intagna. De ungas återanpassning står i fokus veckans alla sju dagar, vilket innebär både intensifierade behandlingsinsatser och en strukturerad fritid.

En fängelsedom är ett hårt straff men innebär också möjlighet till förändring, inte minst för en ung människa med hela livet framför sig. Den som utnyttjar tiden väl får kunskap, nya värderingar och vinner kanske ett självförtroende som tidigare aldrig funnits. Vi kombinerar alltid stöd och hjälp med tydliga krav och regler, vilket är extra viktigt när det gäller unga.

Kriminalvården är fast besluten att nå alla unga i vår verksamhet med särskilda insatser, och vi har stor tilltro till deras egen vilja och förmåga till förändring. Vårt mål är att på ett effektivt sätt bidra till att minska riskerna för att unga människor återfaller i brott. Att minska ungdomsbrottsligheten måste vara en av vår tids viktigaste frågor.

 Nils Öberg

 generaldirektör Kriminalvården

 

Vid intervjuförfrågningar kontakta:

Lena Karvik, generaldirektörens medierådgivare

E-post: lena.karvik@kriminalvarden.se Tel: 0725-059 430

 

Länk