Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Missbruksfokus avgörande för nyttan med Idap

12 december 2016

Partnervåldsdömda klienter som genomgår Idap bör samtidigt behandlas för eventuellt missbruk. Det minskar risken för återfall i brott enligt en ny rapport om behandlingsprogrammet.

"Utredning av, och behandlingsinsatser mot, missbruk måste bli en självklar insats vid behandling av partnervåldsdömda", säger Martin Lardén, chef för frivårdens Enheten för behandlingsprogram.

 

Rapporten är en utvärdering av de för- och eftertester som partnervåldsdömda klienter gör när de genomgår behandlingsprogrammet. Totalt har testresultat från 1 015 män som deltog i det KBT-inriktade programmet under åren 2007-209 analyserats. 

Testsvaren bedömdes ihop med ett antal bakgrundsvariabler, för att se vad som kunde förutse återfall i brott respektive avbrott i behandlingen. Det senare är i sig en riskfaktor för brottsåterfall.

"Bör bli självklar insats"

Studiens viktigaste resultat är att missbruk av alkohol eller narkotika – och även arbetslöshet och tidigare brottslighet – utgör riskfaktorer för återfall i partnervåld och annan brottslighet. Samma faktorer kan också förutsäga om en klient kommer avbryta behandlingen.

Av detta drar Martin Lardén, chef för frivårdens Enheten för behandlingsprogram tillika en av rapportförfattarna, slutsatsen:

- Utredning av, och behandlingsinsatser mot, missbruk måste bli en självklar insats vid behandling av partnervåldsdömda. Missbruksbehandling bör ske parallellt med att klienten deltar i Idap.

Arbetslöshet riskfaktor

Idap har allt fokus på att klienten ska lära sig att kontrollera sitt beteende. Eventuella missbruksaspekter hos klienterna behandlas idag först efter avslutat program, om ens då.

I studien dras slutsatsen att obehandlat missbruk skulle kunna vara en viktig förklaring till att tillgängliga behandlingar för partnervåld inte varit så framgångsrika hittills.

- Dessutom bör arbete och sysselsättning vara prioriterade vid verkställighetsplanering och frigivningsförberedelser, eftersom studien även visar att arbetslöshet är en riskfaktor för återfall i partnervåld, säger Martin.

Visar hur behandlingen går

Även i Kriminalvårdens individuella behandlingsprogram för partnervåldsdömda, Relationsvåldsprogrammet (RVP), måste fokus på missbruk stärkas, säger Lardén. Programmet, som är under utprovning, vänder sig till klienter som av olika anledningar inte passar för Idaps gruppbehandling.

Studien visade också att för- och eftertesterna är användbara när det gäller att se hur behandlingen går för klienterna.

Mognare syn på relationer

- Vi kan se att alla som fullföljt programmet blir bättre i sina attityder mot kvinnor och att de får en mer mogen syn på relationer, säger Martin Lardén.

Testet IBWB (Inventory of beliefs that support wife beating) var särskilt intressant. Det visar sig nämligen vara lämpligt att använda som ett kompletterande underlag för strukturella riskbedömningar enligt RBM-B. Testet handlar om klientens värderingar och attityder kring kvinnovåld.

Svaren visade sig ha samband med återfallsrisk och behandlingsavbrott.

Undvika avbrott

- Kan vi använda instrumentet till att se vilka som riskerar att avbryta behandlingen så kan vi sätta in insatser för att undvika ett avbrott. Tidigare studier har visat vikten av att fullfölja programmet för att minska risken för återfall i brott, säger Martin.

Som en följd av studiens resultat kommer användningen av för- och eftertester i samband med Kriminalvårdens behandlingsprogram att minska framöver.

- Det har just beslutats att vi kommer att sluta samla in för- och eftertester för de flesta programmen från årsskiftet, säger Martin Lardén.

Om behandlingsprogrammet Idap

Integrated domestic abuse programme, Idap, är ett behandlingsprogram för män som använt hot, våld eller annat kontrollerande beteende mot sin kvinnliga partner/före detta partner. Programmet, som är utarbetat i Storbritannien, bedrivs i frivård och anstalt sedan 2004.

Idap grundas på kognitiv beteendeterapi och social inlärningsteori. Man arbetar i grupp med nio olika teman; exempelvis icke-våld, stöd och tillit, sexuell respekt samt förhandling och rättvisa.

Målet är att deltagarna ska få möjlighet att hitta positiva alternativ till våld och kontrollerande beteende, samt få träna på detta genom övningar och rollspel.

Varje deltagare i programmet har en individuell handlingsplan för att uppnå beteendeförändring och minimera återfallsrisken.