Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Skypesamtal gav tätare klientkontakt i frivården

9 december 2016

Övervakningssamtal via videolänk fungerar bra. Det visar ett projekt som genomförts inom frivården i norra Norrland. Slutsatsen efter projektet är att till exempel Skype kan användas mer inom Kriminalvården.

Projektet Skype i frivården har utvärderats med lyckat resultat.

 

- Resultaten visar på flera vinster, som att det sparar tid och leder till en ökad flexibilitet som har uppskattats av både frivårdsinspekörer och klienter, säger Anna Simonsson på frivårdens sektion för verksamhetsinnehåll.

Huvudsyftet med projektet var att se om en del övervakningssamtal via videolänk kunde öka kontaktfrekvensen för klienter med stora geografiska avstånd till frivårdskontoret. Vinsterna visade sig dock vara ännu flera.

Sänker möteströskeln

Frivårdsinspektörerna har lättare att boka tider när det passar, då man till exempel inte är beroende av att det är andra kollegor på kontoret. Klienter har lättare att anpassa mötestider utifrån arbete eller andra bokade möten. Det sänker även tröskeln till att mötet genomförs, då det finns ett alternativ vid till exempel återbud, om klienten missat bussen, eller alternativ om det finns en hotbild mot klienten.

- Men det finns stora skillnader mellan i vilken utsträckning frivårdsinspektörerna använder tekniken med sina klienter, hur kontaktfrekvensen är och hur man upplever kvalitén, säger Anna Simonsson på sektionen för verksamhetsinnehåll.

Fler användningsområden

Resultaten har utvärderats både kvantitativt och kvalitativt, bland annat genom intervjuer med personal och klienter. Utvärderingen visar att kontaktfrekvensen har ökat i de ärenden där videolänk användes som ett komplement under övervakningen, men projektmålet om ett samtal i veckan har inte nåtts.

De frivårdsinspektörer och chefer som deltagit i pilotstudien har många förslag på andra användningsområden för tekniken. Några av de rekommendationer som ges är att införa möjligheten att genomföra övervakningssamtal med klienter via videolänk nationellt och att fortsätta följa användandet för att öka likvärdigheten.

Behöver utvecklas

De förslår också möjligheten att använda tekniken även för andra klientsamtal inom Kriminalvården.

– Det är avgörande att kunna använda samma arbetsmetoder över videolänk som vid fysiska möten för att det ska vara ett användbart verktyg för frivårdsinspektörer och klienter. Under projektperioden har därför visst powerpointmaterial som ska underlätta Krimstics tagits fram, men det behöver utvecklas vidare, säger Anna Simonsson.

Fakta om Skype i frivården

Projektidén med Skype i frivården är att genomföra övervakningssamtal via  Skype för att upprätthålla en tät kontakt med unga klienter medan kostnader för resor hålls nere. Målgruppen för pilotstudien har varit alla klienter under 21 år med medel och hög risk för återfall i brott inom frivården Luleå och Umeås upptagningsområde.

För de klienter som deltagit har vart tredje samtal skett med frivårdsinspektören via Skype. Innehåll och förutsättningar var samma som vid samtal som sker vid ett fysiskt möte.

Projektperioden har pågått från den 15 november 2015 till den 15 september 2016. Sammantaget tillhörde 74 klienter målgruppen under projektperioden, och av dem tackade 51 klienter ja till att delta. Projektet har finansierats av regeringsuppdraget Unga i Kriminalvården.

Skype är en kommunikationsplattform, där ett program installeras på en dator, en Ipad eller en mobiltelefon. Genom webkamera/mobilkamera kan man se varandra under samtalet.

Beslutet som har tagits är att det under våren ska tas fram ett användarstöd för samtal via videolänk för frivårdsinspektörer och chefer. Avsikten är att övervakningssamtal via videolänk sedan ska implementeras i hela landet, som ett verktyg att upprätthålla en högre kontaktfrekvens med bibehållen kvalitet och ökad flexibilitet.