Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Ökat förtroende för Kriminalvården

12 januari 2016

Medborgarnas förtroende för Kriminalvården fortsätter att öka. Det visar Brottsförebyggande rådets (Brå:s) nationella trygghetsundersökning som presenterades på tisdagen.

I 2015 års undersökning svarar 43 procent av de tillfrågade att de har stort förtroende för Kriminalvården. Jämfört med 2014 är det en ökning med en procentenhet.

Sett över tid handlar det dock om en större ökning. 2006 svarade endast 29 procent att de hade stort förtroende för Kriminalvården.

–Det är glädjande och visar att vårt långsiktiga arbete för att öka kunskapen om, och förtroendet för, vår verksamhet, har effekt. Det är också ett kvitto på våra medarbetares stora engagemang och yrkesskicklighet, säger Nils Öberg, generaldirektör för Kriminalvården.

Ökat förtroende för rättsväsendet

I undersökningen mäts även förtroendet för övriga myndigheter i rättsväsendet. Alla har fått ökat förtroende. Den gemensamma ökningen av ”stort förtroende” är 60 till 64 procent mellan 2014 och 2015. Förtroendet för polisen har ökat mest. Yngre personer visade ett högre förtroende än äldre.

–Undersökningens resultat bekräftar Kriminalvårdens behov av ett fortsatt arbete för att öka förtroendet ytterligare de närmaste åren. Säkerhetsarbetet är av stor betydelse i det avseendet, men också vår strävan att vara en öppen och tillgänglig myndighet som tar plats i den offentliga kriminalpolitiska debatten, säger Nils Öberg.

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomförs av Brå i början av varje år. Cirka 12 000 personer mellan 16 och 79 år har svarat i den aktuella undersökningen.

Kvinnor mer otrygga

Otryggheten är i stort sett oförändrad sedan 2010, däremot finns en tydlig skillnad mellan könen. Kvinnor är betydligt mer otrygga än män, fler kvinnor än män uppger till exempel att de inte vågar gå ut sent på kvällen.

Oron för misshandel och överfall har minskat medan oron för bostadsinbrott ökat.

 

Ökat förtroende

Andel i procent som uppgav stort förtroende

2015 års siffror, 2014 års siffror inom parentes

Kriminalvården                          43 (42)

Polisen                                         65 (60)

Domstolsväsendet                    53 (49)

Åklagarmyndigheten               51 (49)

Källa: Brå

Svarsalternativ

Mycket stort förtroende
Ganska stort förtroende
Ganska litet förtroende
Mycket litet förtroende
Varken stort eller litet förtroende
Vet ej

Stort förtroende är en sammanslagning av mycket
och ganska stort förtroende.

Källa: Brå

 

 

Läs mer