Kriminalvården

Återfallen minskar

24 maj 2016

Färre av de klienter som lämnar Kriminalvården återfaller i brott som ger fängelse eller frivård. Sedan 2000-talets början har återfallen minskat med cirka 10 procentenheter.

Av klienterna som frigavs från fängelse eller skrevs in i frivård 1999 kom 42 procent tillbaka till Kriminalvården inom tre år. Av klienterna som följdes från 2011 återföll 31 procent. Det visar nya siffror som presenteras i Kriminalvårdens rapport KOS  2015 (Kriminalvård och statistik) som släpps i dag.

− Det är glädjande att återfallen minskar. Jag är övertygad om att Kriminalvårdens arbete har bidragit till den utvecklingen, inte minst genom den satsning vi har gjort på forskning och evidensbaserade behandlingsmetoder, säger Nils Öberg, generaldirektör för Kriminalvården.

Flest återfall i trafikbrott

De som suttit i fängelse eller haft skyddstillsyn inom frivården återfaller i högst grad men det är också i dessa grupper som nedgången varit störst.

Dömda för trafikbrott (ej rattfylleri) eller tillgreppsbrott, som huvudbrott,  stod för störst andel återfall. 60 respektive 51 procent av klienterna  från 2011 återföll inom tre år. Lägst var återfallen bland sexualbrottsdömda. Bland dem återföll var tionde klient.

Störst minskning runt 30

Klienter med medellånga fängelsestraff, sex månader till två år, minskar kraftigast i återfallstatistiken. Utifrån ålder är det framförallt bland klienter under 50 år som återfallen minskat, störst var minskningen bland dem mellan 30 och 39 år.

Minskat antal nyintagna

I KOS 2014 noterades ett rekordlågt antal nyintagna i fängelse – cirka 9 000. Tio år tidigare var siffran över 11 000.

− Minskningen av nyintagna klienter i anstalt fortsatte under 2015, intagna med strafftider upp till och med sex månader minskade mest. Vi har även noterat att det totala antalet påbörjade verkställigheter i frivård 2015 var det lägsta sedan 2000, säger Johanna Hallin, statistikchef i Kriminalvården.

2000 började cirka 11 500 personer avtjäna en påföljd i frivård. Därefter steg antalet. 2015 var det nere på 11 700 personer.

Längre straff för våldsbrott

Samtidigt som de nyintagna blivit färre har straffmassan för våldsbrott ökat. Det har dömts ut fler fängelseår per klient efter 2010.

Det ligger i linje med den strafftidsreform som genomfördes 2010 med syftet att höja straffen för allvarliga våldsbrott och grovt vållande till annans död, säger Johanna Hallin.

Fler dömda för narkotikabrott

Under 2014 och 2015 ökade inflödet av klienter som dömts för narkotikabrott/smuggling, det gällde både anstalt och frivård. Det var framförallt klienter med korta strafftider upp till och med sex månader som stod för ökningen i anstalt.

Fakta: Återfall

Till återfall räknas brott som begås inom tre år efter avslutad anstaltsverkställighet eller påbörjad frivårdsverkställighet och där klienten genom lagakraftvunnen dom döms till en ny kriminalvårdspåföljd.