Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Stärkta insatser mot våldsbejakande extremism

31 maj 2016

Kriminalvården redovisar i dag stärkta insatser mot våldsbejakande extremism, bland annat utbildning av personal, utökad samverkan med andra myndigheter och mer forskning.

- I takt med att våldsbejakande extremism ökar i samhället som helhet, kommer det att öka också i vår verksamhet, säger Kriminalvårdens säkerhetsdirektör Per Westberg.

Kriminalvården har på uppdrag av regeringen gjort en kartläggning av metoder och arbetssätt som kan användas för att förebygga våldsbejakande extremism hos Kriminalvårdens klienter.

- Vi arbetar redan i dag med flera av de metoder och arbetssätt som vi i kartläggningen identifierar som verkningsfulla. Vi är återfallsförebyggande och har en omfattande programverksamhet. Vi har hög personaltäthet och skapar relationer med de intagna, vilket ger oss möjlighet att tidigt fånga upp signaler på radikalisering. Vi har också ett väl utvecklat säkerhets- och underrättelsearbete, säger Per Westberg.

Rustar för en ökning

Svensk kriminalvård har heller ingen överbeläggning. Det ger möjlighet för Kriminalvården att placera klienter, som inte bör sitta tillsammans, på olika avdelningar eller till och med olika fängelser. Det skiljer svensk kriminalvård från ett par av de besökta länderna i kartläggningen.

- Nu rustar vi oss för en ökning av problemet, bland annat mot bakgrund av att personer som deltagit i strider utomlands återvänder hem och eventuellt döms för terrorbrott eller annan brottslighet, säger Per Westberg.

 

De förstärkta insatser som myndigheten nu genomför är bland annat följande:

  1. En stor utbildningsinsats för medarbetare i såväl grundutbildningen som i en riktad utbildning för vissa grupper.
  2. Mer resurser på forskning och utveckling för att hitta riskbedömningar och behandling som passar för specifikt den här gruppen klienter.
  3. Förstärkt samverkan med andra myndigheter, bland annat mellan Kriminalvårdens egen frivårdsverksamhet och kommunerna.
  4. En samordnare för det fortsatta arbetet mot våldsbejakande extremism.

 

- Vi bedömer i dagsläget att klienter som redan är anslutna, eller på annat sätt har koppling till våldsbejakande extremistiska grupper, förekommer i relativt liten omfattning, men vi tar problemet på stort allvar, säger Per Westberg.