Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Nytt häkte och frivårdskontor i Östersund

27 april 2017

– Kriminalvårdens inriktning är att bygga ett nytt häkte samt nya frivårdslokaler som lever upp till de arbetsmiljömässiga och verksamhetsmässiga kraven för både personal och intagna, säger Hanna Jarl, anstalts- och häktesdirektör.

– Jag är glad att vi får nya, moderna och verksamhetsanpassade lokaler, som också ger en trygg och säker arbetsmiljö, konstaterar frivårdsdirektör Lennart Palmgren.

Häktet Östersund har sedan 2006 hållit till i polisens arrestlokaler som en tillfällig verksamhet, i väntan på nya beslut. I juni 2016 fattade generaldirektören beslut om att genomföra nybyggnation av häktes- och frivårdslokaler i anslutning till Trygghetens hus i Östersund.

Det nya häktet är viktigt ur ett geografiskt perspektiv, konstaterar Hanna Jarl.

– Vi kan inte vara kvar i befintliga lokaler. De lokaler vi har i dag i polisens arrest är högst tillfälliga och erbjuder inte de förutsättningar som krävs för Kriminalvårdens häkten, säger Hanna Jarl.

Det nya häktet ska ha upp till 14 platser och förblir därmed förhållandevis litet, men bedöms särskilt viktigt ur ett geografiskt perspektiv då avståndet till övriga häkten är stort.

– Vår bedömning utifrån en nationell strategi är att det behövs permanenta häktesplatser i Östersund, framför allt av geografiska skäl. Vi behöver sprida ut häktena över landet. Långa avstånd innebär en enorm ansträngning både för vår organisation och för klienterna, säger Hanna Jarl.

– Kriminalvårdens utgångspunkt är också att häktesverksamhet även i fortsättningen ska finnas på orter där övriga rättskedjan finns. Häktena ska finnas i permanenta lokaler som möjliggör en human och säker verksamhet för klienterna och en god arbetsmiljö för personalen, säger Hanna Jarl.

Isoleringsbrytande åtgärder i fokus

Besluten om att gå vidare med att bygga ett nytt häkte i Östersund har sin grund i de infrastrukturstrategier som generaldirektören beslutade om i maj 2016. En av de bärande strategierna är utveckling av häkten, och häktet Östersund är ett viktigt steg i genomförandet av denna strategi. Ett nytt häkte i Östersund ska också bidra till den övergripande målbilden om en långsiktigt hållbar kriminalvård som bygger på framtidens behov och uppdrag.

I kraven på nybyggnationen ingår också att verksamheten måste innehålla isoleringsbrytande åtgärder för intagna, vilket innebär åtgärder för att förhindra att de häktade sitter ensamma och isolerade från omvärlden en längre tid. Det blir ett särskilt fokusområde i den fortsatta processen. Det nya häktet ska bland annat ha aktivitetsrum i tillräcklig utsträckning för att medge att klienterna dagligen ges möjlighet till isoleringsbrytande aktiviteter utanför sina bostadsrum, något som inte finns i de nuvarande lokalerna.

Flexibelt frivårdskontor

Nybyggnationen gör också frivården Östersund väl rustad för framtiden. De nya lokalerna ger frivården möjlighet att växa med uppdraget och ger förutsättningar för större flexibilitet i verksamheten, både när det gäller teknik och lokaler. Ett exempel är att kontaktsamtalen med klienter inom frivården ökar, vilket ställer krav på fler samtalsrum.

– Jag är glad att vi får nya, moderna och verksamhetsanpassade lokaler, som också ger en trygg och säker arbetsmiljö, konstaterar frivårdsdirektör Lennart Palmgren.

Frivården har även uppsökande verksamhet i häktet. Därför ger samlokaliseringen stora vinster.

Det som nu finns beslutat angående häktet Östersund och frivården Östersund är projektdirektiv, som kan ses som beställningsunderlag från anstalts- och häktesavdelningen och frivårdsavdelningen till fastighetsavdelningen, som ansvarar för byggprocessen. Det som händer härnäst är att fastighetsavdelningen ska ta fram en projektplan, som bland annat kommer att innehålla en tidplan för hela byggprocessen.

Bakgrund

I maj 2016 fattade generaldirektören beslut om infrastrukturplanen, kallad "Strategier för Kriminalvårdens infrastruktur vid anstalter och häkten". Strategierna som tagits fram är: omklassning och utveckling av den lägsta säkerhetsklassen, utveckling av elektronisk övervakning, fokusering av specialplatser, utveckling av anstalter för kvinnor samt utveckling av häkten.
Det beslutades också att det ska tas fram en årlig genomförandeplan som innehåller förslag till prioriterade beslut. I juni 2016 fattade generaldirektören beslut om vilka anstalter och häkten som är prioriterade just nu, och det är anstalterna Sagsjön, Hall och Tidaholm samt häktet Östersund.