Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Sjuksköterskan Ann Johansson på Skenäsanstalten möter tacksamhet från klienter som, tack vare den nya samarbetsformen, får bättre chanser att komma ut i arbetslivet efter avtjänat straff.

Insats för att få fler klienter i arbete

12 december 2017

Kriminalvårdens sjuksköterskor identifierar funktionsnedsättningar hos intagna, så att de kan få rätt stöd för att komma ut i arbetslivet. Det sker i ett samverkansprojekt som nu förlängs.

Ann Johansson på anstalten Skenäs är en av de sjuksköterskor som ingår i det samarbetsprojekt mellan Kriminalvården och Arbetsförmedlingen som pågått på tre anstalter sedan i maj.

Rätt väg att gå

– Min önskan är att det här ska bli en permanent insats. Det är den här vägen vi ska gå för att hjälpa våra klienter att ta sig ut i arbetslivet igen, säger hon.

Hennes roll i det hela är att hitta eventuella funktionsnedsättningar hos klienten. Det kan röra sig om adhd eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, om missbruk, läs- och skrivsvårigheter, svårigheter att räkna eller om fysiska nedsättningar.

Arbetsförmedlare med resurser

Efter en kompletterande medicinsk läkarundersökning är det sedan, om klienten ger sitt samtycke till det, arbetsförmedlarens roll att ta fram relevant stöd som kan underlätta för klienten att komma ut på arbetsmarknaden.

– Arbetsförmedlingen har en enorm resursbank. Det kan handla om att göra en adhd-utredning, om arbetsterapeutiska hjälpmedel eller om att ordna arbete med särskilt anställningsstöd, berättar Ann Johansson.

På Skenäsanstalten där hon jobbar finns två engagerade arbetsförmedlare som hon nu samarbetar med kring detta.

Bryta kriminalitet

Vad tycker klienterna om det här?

– En del har uttryckt enorm tacksamhet över att få tillgång till den här hjälpen. Förhoppningen är ju att de ska kunna förtjäna sitt eget uppehälle när de kommer ut i frihet, istället för att återigen begå kriminella handlingar, säger Ann Johansson.     

Projektet var tänkt att pågå till nyår, men förlängs nu fram till halvårsskiftet sommaren 2018. Förhoppningen är att fler anstalter ska delta under våren. Efter det ska projeket utvärderas inför framtiden.