Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
​Linn Karlsson och Jennie Uddenholm, barnombud respektive kriminalvårdsinspektör på anstalten Beateberg, arbetar tillsammans för att stärka barnens perspektiv i verksamheten.

Viktiga steg för barnens skull

4 december 2017

Jennie Uddenholm är vår första barnombudsutbildade chef – men inte vår sista. Barnrättsfrågorna är på frammarsch i Kriminalvården.

Mycket har hänt på senare år när det gäller Kriminalvårdens arbete med att arbeta utifrån ett barnperspektiv. En handbok finns numera i ämnet och barnombudsutbildningen har gjorts om.

Stina Sjödin

– Målet är att barnperspektivet ska genomsyra hela vår verksamhet och inte bara drivas av enskilda eldsjälar, säger Stina Sjödin, senior handläggare med ansvar för Kriminalvårdens barnrättsfrågor. 

Stötta barnombuden

Ett ytterligare steg i den riktningen togs av Jennie Uddenholm, kriminalvårdsinspektör på anstalten Beateberg. Hon var den första chefen som deltog i barnombudsutbildningen tidigare i höstas.

– Det var givande och har gett mig en ökad förståelse för hur viktigt det är att hålla barnperspektivet och barnombudsarbetet levande, berättar hon.

Nu ska hon bli ett bättre stöd för de två barnombud som arbetar på anstalterna Beateberg och Asptuna i Stockholm.

Levande diskussioner

–Jag har fått en struktur för hur vi ska jobba långsiktigt och inte bara göra stötvisa insatser, säger Jennie Uddenholm.

I Kriminalvårdens handbok om barnperspektivet är det tydligt uttalat att samtliga anställda ska känna till och utgå ifrån barnperspektivet i sitt arbete. Barnombuden har spetskompetens i frågan, men arbetet med barnperspektivet ska inte enbart bäras av dem. En viktig uppgift blir att initiera och leda diskussioner i frågan.

Många barn berörs

Varför ska Kriminalvården jobba utifrån ett barnperspektiv?

–Många barn berörs av våra beslut och vår verksamhet vare sig de vill eller inte. Därför har vi även det uppdraget. Barnen är dessutom en viktig motivator för våra klienter att bryta en kriminell livsstil. Att jobba med familjeperspektivet är att jobba mot vår vision att klienterna ska komma Bättre ut, säger Stina Sjödin.

Bakgrund – Resan mot barnens bästa:

  • Tusentals barn påverkas av Kriminalvårdens verksamhet. En majoritet av dem har en förälder/nära anhörig inom Kriminalvården, inklusive frivården. Vissa barn bor med sin mamma på anstalt. Ytterligare några är själva klienter. Mängder av barn transporteras dessutom av Nationella transportenheten till och från behandlingshem, Sis-hem, familjehem och vid utvisningar av barnfamiljer.
  • Tidigare generaldirektören Lars Nylén beslutade 2005 att varje verksamhetsställe ska ha barnombud som funktionsuppdrag.
  • Nu tydliggörs barnombudens uppdrag, bland annat genom en handbok i barnperspektivet som kom för ett år sedan och en reviderad utbildning för dem som är barnombud ute i verksamheten.
  • FN:s barnkonvention väntas bli lag i Sverige år 2020. Inför detta behöver Kriminalvården fortsätta att utveckla arbetet med att ha barnens bästa för ögonen.

Om Kriminalvårdens barnombud:

Att vara barnombud på en anstalt, häkte, frivårdskontor eller inom Kriminalvårdens Nationella tranportenhet är ett funktionsuppdrag. Varje verksamhetsställe ska ha minst ett barnombud. Dessa ska verka för att barnperspektivet beaktas i vår verksamhet, i enlighet med FN:s barnkonvention. Konkret kan det handla om att:

  • Sprida information till chefer och kollegor om Kriminalvårdens skyldighet att beakta barnperspektivet och vad det faktisk kan innebära i verksamheten.
  • Arbeta för att verksamhetsstället har goda rutiner beträffande anmälningsskyldigheten till socialtjänsten, när ett barn misstänks fara illa. 
  • Arbeta för att personalens bemötande av besökande barn är respektfullt och anpassat utifrån barnets ålder och mognad. 
  • Uppmärksamma frågor som rör besöksmiljön, det vill säga besöksrum, besökslägenheter, väntrum och utemiljö, så att den är så barnanpassad som säkerheten tillåter.
  • Ge stöd till kollegor i frågor som rör klienters barn, till exempel när det gäller kontakt mellan barn och förälder eller i arbetet med klientens verkställighetsplanering.