Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Mia skriver för världens kriminalvårdare

24 februari 2017

FN vill ge ut en bok i fickformat om Mandela Rules, att sprida till kriminalvårdare i hela världen. Svensk kriminalvård fick uppdraget och nu kokar Mia Smith ner fängelsereglerna till fickformat.

Mia har valt att belysa Mandela Rules med utgångspunkt i kriminalvårdarens vardag.

Till vardags är Mia Smith projektledare för sektionen för utveckling av verksamhetsinnehåll i frivården. Men den senaste tiden har hon grottat ner sig i the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, även kallade Nelson Mandela Rules, Förenta Nationernas 122 reviderade minimiregler för hur intagna i världens alla anstalter och häkten bör behandlas.

Mias uppdrag är att bidra i arbetet med att skriva en lättfattlig, 35-sidig bok på engelska om de viktigaste reglerna, som FN sedan ska kunna göra tillgänglig för kriminalvårdare i sina medlemsstater.

– Tanken är att vårdarna ska kunna ha med boken i byxfickan och kika i vid behov, när de tvekar kring hur de ska agera i olika situationer, som i mötet med klienterna, säger Mia Smith.

Hur känns det att ha fått det här uppdraget?

– Det är prestigefyllt för Sverige och ännu mer för mig personligen. Det är en speciell känsla att få vara med och påverka hur världens kriminalvård ter sig framöver. Det känns helt svindlande.

Mångårig erfarenhet 

Uppdraget, som kommer från FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC), kräver naturligtvis ytterst goda kunskaper i både kriminalvård och engelska. När det gäller språket berättar Mia att hon dels varit gift med en engelsman, dels bott i England i flera år. Kriminalvårdserfarenheten är mångårig och bred. Sedan slutet av 1990-talet har hon hunnit arbeta som frivårdsinspektör, kriminalvårdsinspektör, chef för placeringsenheten och projektledare – bland annat för Ny VSP.

I Mias arbete med boken har hon valt att belysa  reglerna med utgångspunkt i kriminalvårdarens vardag. Hon är noga med att det övergripande målet för Mandela Rules om att varje människa skall behandlas med respekt för mänskliga rättigheter genomsyrar allt arbete. Bland annat beskriver Mia hur personalen ska bemöta intagna och vilka rättigheter och skyldigheter man har som vårdare. Hon har även valt att väva in delar av Bangkok Rules, FN:s tilläggsregler om hur frihetsberövade kvinnor bör behandlas.

– Det handlar till exempel om att kvinnor bör ha egna avdelningar, att de ska ha möjlighet att duscha oftare och att de ska visiteras av kvinnliga vårdare, för att kunna känna sig trygga från övergrepp. Samtidigt medför reglerna, när de efterlevs, att manliga vårdare i högre grad slipper anklagas för övergrepp de inte begått, säger hon.

Ett mål att sträva mot

Tillsammans med kollegan Agneta Johnson reste Mia nyligen till UNODC:s högkvarter i Wien.

 

Mandela Rules och till viss del även Bangkok Rules fungerar idag som rättesnören för kriminalvården i FN:s 193 medlemsländer.

– De är tänkta att fungera som en inspiration; ett mål att sträva mot. Det finns fortfarande många länder som inte lever upp till alla regler, men när vårdarna och allmänheten får ökad kunskap om dem så är förhoppningen att det kommer hjälpa till i rätt riktning, säger Mia Smith.

Tillsammans med Agneta Johnson från Kriminalvårdens internationella enhet reste Mia nyligen till UNODC:s högkvarter i Wien, där en rad experter från FN, intresseorganisationer och olika länders kriminalvård samlats. Där diskuterades bland annat en nyframtagen checklista som ska kunna användas av intresserade kriminalvårdsmyndigheter runt om i världen, när det gäller hur Mandela Rules efterlevs i de egna verksamheterna.   

Två av experterna var svenskarna Isak Enström och Emanuel Liboh Wase, som för närvarande tjänstgör vid FN i New York respektive Brindisi. Meningen var från början att även Mia Smiths utkast till bok i fickformat skulle diskuteras på mötet, men på grund av tidsbrist utgick den programpunkten.

Oklar tidsplan

FN:s ursprungliga målsättning kring boken var att den skulle vara färdig i februari i år, för att tryckas innan årets slut. Tidsplanen och finansieringen har dock varit knappt tilltagna och därför spruckit.

– Vi vet inte i nuläget hur fortsättningen ser ut, men det är i alla fall klart att Kriminalvården kommer att vara fortsatt involverad i framtagandet i någon form, berättar Mia Smith.

När boken väl är färdig är ambitionen att kriminalvårdare ska få varsitt exemplar under sin introduktionsutbildning. Boken ska så småningom översättas till fler språk.

 

Fakta om Nelson Mandela Rules:

The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners antogs av FN 1957. År 2015 reviderades de på flera områden, samtidigt som språket moderniserades. Kriminalvården deltog vid revideringen som i sin nya version med 122 regler går under namnet Nelson Mandela Rules, för att hedra Sydafrikas ex-president som satt fängslad i 27 år.
Trots att reglerna inte är lagligen bindande så har de varit oerhört betydelsefulla välden över, som en inspirationskälla för nationell lagstiftning och praktisk vägledning för kriminalvårdsmyndigheter.
Reglerna utgår från grundprincipen att det inte ska förekomma diskriminering på grund av bland annat ras, hudfärg, kön, språk, religion och politiska eller andra åsikter.
Reglerna sätter upp en minimumstandard kring bland annat de intagnas boende, personliga hygien, kläder och sängkläder, mat, träning, medicinsk vård, klagomål och kontakt med omvärlden. Andra regler gäller exempelvis lämpligt bemötande av intagna och deras rätt till rehabilitering, arbete, utbildning, fritidssysselsättning och sociala relationer.
The Bangkok Rules, eller The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders, antogs av FN 2010 och är ett komplement till Mandela Rules. De 70 reglerna ska säkerställa att kvinnors särskilda behov tillgodoses i en miljö som traditionellt är anpassad för män och att kvinnliga fångar inte utsätts för övergrepp.