Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvården satsar på anstalten Sagsjön

21 februari 2017

En av strategierna för Kriminalvårdens infrastruktur är att utveckla och modernisera kvinnoanstalterna för en mer jämlik och jämställd kriminalvård. Utveckling av anstalten Sagsjön är en viktig del av denna satsning.

​Anstalten Sagsjön är en av fyra anstalter som har valts ut i en stor satsning på Kriminalvårdens infrastruktur.

I Lindome söder om Göteborg ligger anstalten Sagsjön, en behandlingsanstalt för kvinnor som i dag har 35 platser fördelade på säkerhetsklass 2 och säkerhetsklass 3. Sagsjön är en av fyra anstalter som har valts ut i en stor satsning på Kriminalvårdens infrastruktur. All utveckling av infrastrukturen ska i framtiden utgå ifrån de strategier som generaldirektören beslutade om i maj 2016.

Anstalten Sagsjön är vald utifrån strategin att utveckla och modernisera Sveriges kvinnoanstalter, samtidigt som anstalten också bedöms ha mycket stora fastighetsmässiga behov. En utveckling av Sagsjön ska bidra till den övergripande målbilden om en långsiktigt hållbar kriminalvård som bygger på framtidens behov och uppdrag.

Hanna Jarl, anstalts- och häktesdirektör

 

– Vi behöver prioritera våra kvinnliga intagna och säkerställa att vi kan erbjuda dem samma möjligheter som våra manliga intagna under den tid de vistas i Kriminalvården, säger Hanna Jarl, anstalts- och häktesdirektör.

Behovet av att differentiera kvinnliga intagna blir allt större utifrån klientgruppens försämrade psykiska hälsa samt ökade konfliktpunkter inom gängkriminalitet. Säkerhetsmässigt behöver kvinnoanstalterna uppnå en nivå som är liknande den konstruktion som finns för manliga intagna.

– Den utveckling vi ser är att den kvinnliga populationen har förändrats över tid och det ställer andra krav på oss under den tid som klienten är hos oss, säger Hanna Jarl.

Fakta: Bakgrund

I maj 2016 fattade generaldirektören beslut om infrastrukturplanen, kallad "Strategier för Kriminalvårdens infrastruktur vid anstalter och häkten". Strategierna som tagits fram är: omklassning och utveckling av den lägsta säkerhetsklassen, utveckling av elektronisk övervakning, fokusering av specialplatser, utveckling av anstalter för kvinnor samt utveckling av häkten.

Det beslutades också att det ska tas fram en årlig genomförandeplan som innehåller förslag till prioriterade beslut. I juni 2016 fattade generaldirektören beslut om vilka anstalter och häkten som är prioriterade just nu, och det är anstalterna Sagsjön, Hall och Tidaholm samt häktet Östersund.