Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Så jobbar Kriminalvården med barnpornografidömda

10 januari 2017

Kriminalvården har särskilda behandlingsprogram för de som döms för sexualbrott. Målet är att den dömde inte ska begå nya brott.

Martin Lardén, chef för enheten för behandlingsprogram.

Den som döms för barnpornografiska brott och hamnar inom Kriminalvården får oftast en frivårdande påföljd om inte den dömde också gjort sig skyldig till faktiska fysiska övergrepp mot barn, eller dömts för upprepad brottslighet av grov karaktär under en betydande tid. 

- Att ladda ned och titta på barnpornografiskt material är kriminellt och ökar sannolikheten för att barn fortsatt utsätts för övergrepp. Det kan också öka risken för att personen som konsumerar barnpornografin kommer att begå sexualbrott i framtiden, säger Martin Lardén, chef för enheten för behandlingsprogram.

Behandling del av påföljden

Frivården har sedan början av 2000-talet, då internetrelaterade sexualbrott blev alltmer uppmärksammade, satsat på att möta målgruppen med relevanta insatser. Det betyder att frivården ofta föreslår sexualbrottsbehandling som en del av påföljden vid en fällande dom redan i personutredningen till domstolen.

Klienten får därefter genomgå Ros, relation och samlevnadsprogrammet med särskild behandlingsinsats mot sexualbrott, inom ramen för den frivårdande påföljden. I praktiken innebär det att klienten träffar en utbildad behandlare för programinsats cirka en gång i veckan.  Om risken för återfall bedöms vara hög kan insatsen intensifieras. Ros ges också i anstalt om klienten är dömd till fängelse.

Positiva resultat

Kriminalvården lutar sig mot internationella forskningsstudier som ger stöd för de insatser som genomförs i myndigheten. Den svenska utvärdering som gjorts vad gäller effekten av Ros-sexualbrottsbehandling ger försiktigt positiva resultat.

Att utvärdera insatser på en målgrupp som är förhållandevis liten, heterogen och där återfallen på gruppnivå är relativt få är en utmaning. Det kan helt enkelt vara svårt att få tydliga siffror. Därför följer Kriminalvården forskningsläget kontinuerligt och arbetar för att fortsatt utveckla behandlingsmetoderna för sexualbrottsdömda.

- Det är viktigt för Kriminalvården att ha kunskap om vad brottet handlar om, både för att kunna bidra till att barn som exploateras kan identifieras, men framförallt för att den dömde ska få adekvata insatser i syfte att inte begå nya brott, säger Hanna Harnesk, psykolog vid utveckling av verksamhetsinnehåll inom frivården.