Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Så minskar återfallsrisken med behandling

31 januari 2017

Vinn, One-to-one och Prism har brottsreducerande effekt. Det visar utvärderingar av de tre behandlingsprogrammen.

"Utvärderingarna visar att vi är på rätt väg och att våra behandlingsprogram har fortsatt effekt," säger Martin Lardén, chef för enheten för behandlingsprogram.

 

Kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsenhet gör återkommande utvärderingar av vilken effekt på brottsåterfall som våra behandlingsprogram har. Nu har nya utvärderingar gjorts av Vinn, One-to-one respektive Prism.

Resultaten är att samtliga program minskar återfallen i brott och att effekterna är i samma storleksordning som tidigare utvärderade behandlingsprogram.

- Utvärderingarna visar att vi är på rätt väg och att våra behandlingsprogram har fortsatt effekt.

- Samtidigt vill vi nå ännu större effekt och det hoppas vi uppnå genom fortsatt kompetensutveckling för programledare och att programmen blir mer flexibla och modulbaserade ,  säger Martin Lardén, chef för Kriminalvårdens enhet för behandlingsprogram.

Lägre risk bland fullföljare

I samtliga nya utvärderingar har varje klient som skrevs in i programmen 2007-2009 matchats med en eller flera klienter som inte deltagit i programmen, men som i övrigt var lika varandra gällande andra riskfaktorer för återfall i brott, exempelvis ålder, utbildningsnivå, tidigare missbruk och socioekonomisk status. Detta gjordes för att göra grupperna jämförbara med varandra och undvika felaktiga slutsatser.

För de tre programmen sammantaget var risken att återfalla i brott 25-42 procent lägre bland dem som fullföljt ett av programmen, än för de klienter som inte deltagit i behandling. Det resultatet gällde när klienterna följdes upp i lagföringsregistret.

Motsvarande siffror vid uppföljning i misstankeregistret gav en något mindre skillnad mellan programdeltagare och jämförelsegrupp. Behandlade klienter uppvisade då 15-26 procent lägre risk att återfalla i brott än obehandlade klienter.

Skräddarsy program för kvinnor 

Utvärderingarna visar också på bäst effekt bland klienter som fullföljer sin behandling, jämfört med dem som avbryter.

- Det blir allt tydligare hur viktigt det är för klienterna att fullfölja sina program eftersom avbrott är så förknippat med negativa effekter. Generellt sett är vi bra på att få våra klienter att fullfölja, men vi har en del att arbeta på när det gäller de individuella programmen i frivård. Tydliga verkställighetsplaneringar och föreskrifter är två hjälpmedel för detta, säger Martin Lardén.

Värt att lyfta fram är även att Kriminalvårdens enda program som riktar sig specifikt till kvinnor utvärderats för första gången.

- Det är roligt att vi nu också fått en utvärdering på Vinn. Att kunna få bekräftat att kvinnor är betjänta av att gå behandlingsprogram är viktigt och gör att vi i framtiden har bättre möjligheter att skräddarsy behandlingsprogrammen så att de möter kvinnors behov, säger Martin Lardén.

Matchningen ger tyngd

Utvärderingarna bygger på en avidentifierad databas med länkning av Kriminalvårdens register och andra nationella befolkningsregister; exempelvis lagföringsregistret, misstankeregistret och patientregistret.

- Den omfattande registersammanlänkningen gör att vi på ett bra sätt kunnat matcha programdeltagare med klienter som inte deltagit i behandling, vilket är ovanligt i tidigare liknande behandlingsutvärderingar, säger Mats Forsman, forskningsledare och medförfattare till utvärderingarna, som gjorts under Elisabeth Nordéns ledning.   

Fakta om de utvärderade programmen:

One-to-one. Ett individuellt, allmänt kriminalitetsprogram med ursprung I England som infördes I Kriminalvården 1999 och ackrediterades 2003. Målet är att minska återfall i alla typer av brott.

Prism. Programme for reducing individual substance misuse är ett behandlingsprogram för klienter med missbruk av alkohol och narkotika. Programmet är utvecklat i Storbritannien och infördes i svensk kriminalvård 2003 och ackrediterades 2006. Målet med Prism är att minska eller eliminera alkohol- och droganvändning och kriminalitet, samt att generellt verka för bättre hälsa.

Vinn. Ett gruppbaserat motivationsprogram för kvinnor inom kriminalvård eller missbruksbehandling. Programmet har utvecklats av norska kriminalvården och infördes i Sverige 2007 och ackrediterades 2010. Målet med programmet är att motivera deltagarna att göra egna val som förbättrar deras livskvalitet och att minska återfall i brott.