Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Förhållandet kön - misskötsamhet under lupp

2 juni 2017

Män i anstalt rapporteras oftare än kvinnor för olika former av misskötsamhet. Kvinnor rapporteras oftare än män för olämpligt uppträdande. Det är ett par av de preliminära resultaten från en pågående studie.

Mikael Svensk, utredare på Kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsenhet, studerar misskötsamhet i anstalt utifrån ett könsperspektiv.

Utredare Mikael Svensk presenterade preliminära resultat av studien ”Misskötsamhet och kön” under Kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsdagar i Stockholm nu i veckan. Tillsammans med forskningsledare Jenny Yourstone undersöker han om det finns några skillnader när det gäller mäns respektive kvinnors misskötsamhet i anstalt. Dessutom vill de ta reda på om det finns skillnader i hur personalen hanterar misstänkt misskötsamhet, beroende av om den som misskött sig är kvinna eller man.

Det finns flera skillnader mellan könen, visar de preliminära resultaten. Ett är att en män oftare än kvinnor rapporteras för misstänkt misskötsamhet. Detta resultat får även stöd i tidigare forskning, som visat att män uppvisar högre risk att missköta sig i anstalt än kvinnor.

Fler kvinnor anses uppträda olämpligt ...

Ett annat resultat som sticker ut är att kvinnor oftare än män rapporteras under misskötsamhetskategorin ”olämpligt uppträdande”. 28 procent av de rapporter som gällde kvinnliga klienter rörde olämpligt uppträdande. Bland manliga klienter var motsvarande andel bara 12 procent.

Norra Latins aula var fullsatt under Kriminalvårdens forskningsdagar.

Ännu ett intressant resultat framkom när man tittade på könsskillnader kring vilka åtgärder som misskötsamhetsutredningarna leder fram till. Antingen kan en utredning leda till ”ingen åtgärd”, som i vissa fall kombineras med en påminnelse om anstaltens regler. Eller så kan utredningen resultera i en åtgärd, exempelvis att klienten blir ersättningsskyldig eller i värsta fall får en varning, vilket i sin tur anses allvarligt och kan fördröja den villkorliga frigivningen.

... Men män får fler åtgärder 

Det spännande är att studien visar att män som rapporterats för olämpligt uppträdande, löper fyra gånger högre risk än kvinnor som rapporterats i samma kategori, att få någon form av åtgärd.

Forskarna kan gå vidare med dessa och flera spår när studien nu fortsätter fram till i höst. Vilka som blir huvudspåren är ännu inte spikat.

- Vi kan konstatera att misskötsamheter är ett intressant område att titta på ur ett könsperspektiv. Det finns mycket att fundera kring, säger Mikael Svensk.

Hur jämställt bemöter vi?

Under sin dragning på forskningsdagarna skickar han även en hälsning till Kriminalvårdens medarbetare:

- Hur vi ser på män och kvinnor i vårt dagliga arbete är också verkligen något att fundera vidare på.

Bakgrunden både till hans avslutande ord och till den pågående misskötsamhetsstudien är Kriminalvårdens handlingsplan för jämställdhetsintegrering. I den fastslås att klienterna ska bemötas på ett jämställt sätt samt att de ska få individanpassade och likvärdiga insatser för att förebygga återfall i brott.

Lever vi upp till detta?

Om studien ”Misskötsamhet och kön”:

Jenny Yourstone och Mikael Svensk har valt att titta på samtliga misskötsamheter i anstalt som rapporterats in i Kriminalvårdsregistret under åren 2014 och 2015. Totalt rapporterades 40 440 fall av misstänkt misskötsamhet in under de två aktuella åren. Nästan varannan klient (45 procent) var föremål för en eller flera rapporter under tidsperioden.

96 procent av rapporterna gäller män som missköt sig, trots att männen utgjorde än lägre andel, 93 procent, av det totala klientelet under dessa två år. I gruppen som misskött sig rapporterades män i snitt 4,8 gånger under de två åren, att jämföra med 3,4 gånger för kvinnliga klienter.

Vad räknas då som misskötsamhet? Det finns ett 20-tal olika misskötsamhetskategorier inom Kriminalvården, varav några är avvikelse, befattning med narkotika, brott mot föreskrifter, skadegörelse, olämpligt uppträdande samt våld eller hot.