Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvården satsar på klass 3-anstalter

19 juni 2017

Nu har generaldirektören fattat beslut om Genomförandeplan 2017 som innehåller ett antal åtgärder för att utveckla säkerhetsklass 3, samt beslut om att stärka anstalterna Skenäs, Sörbyn, Rödjan och Östragård.

En av de klass 3-anstalter som Kriminalvården nu har fattat beslut om att satsa på är anstalten Sörbyn.

Genomförandeplanerna tas fram utifrån Strategier för Kriminalvårdens infrastruktur vid anstalter och häkten. I 2017 års plan ligger fokus på att utveckla och säkerställa en långsiktigt hållbar säkerhetsklass 3. Förutsättningarna i den lägsta säkerhetsklassen ska stärkas genom ett antal åtgärder. Bland annat ska säkerhetsarbetet utvecklas och antalet platser och den geografiska spridningen ska öka. Några anstalter ska specialiseras mot korta strafftider och en fortsatt översyn av placeringar ska ske. Till grund för besluten ligger en nyligen slutförd utredning om klass 3.

Hanna Jarl, anstalts- och häktesdirektör

 

– Genomförandebeslutet om att satsa på klass 3 består av ett antal olika delar och vi måste se det som en helhet där vi inte bara kan välja en del, utan allt bygger på varandra. Stärker vi säkerhetsarbetet, ser över placeringarna och specialiserar några anstalter mot korta strafftider så finns förutsättningar för att öka antalet platser i klass 3, säger Hanna Jarl, anstalts- och häktesdirektör.

Fyra utvalda anstalter

De anstalter som Kriminalvården nu har fattat beslut om att utveckla är Skenäs, Sörbyn, Rödjan och Östragård. Det handlar om att anstalterna ska få fler tillgängliga platser framåt.

Varför har ni valt just de här fyra anstalterna?
– Det är en sammanvägd bedömning utifrån de prioriteringsgrunder som vi har att förhålla oss till i all förändring av infrastrukturen, och en avvägning kring vilka resurser vi har för att genomföra utvecklingsprojekt. Vi tror inte att vi mäktar med mer än fyra projekt till just nu, säger Hanna Jarl.

Prioriteringsgrunderna är: fastigheters skick, möjlighet till expansion och flexibilitet, möjlighet till effektiv byggprocess, ekonomisk värdering, platssituation och platstyp, geografisk placering, hyresavtal och omvärldsfaktorer.

Olika förutsättningar

Svante Engelbrektsson, enhetschef på anstalts- och häktesavdelningen

 

– Det går inte att peka på en enskild prioriteringsgrund som avgörande för besluten. På Skenäs och Sörbyn finns dock stora fastighetsmässiga behov redan på kort sikt. De har också expansionsmöjligheter och ekonomiska förutsättningar för att bli större. På Östragård handlar det om att öppna de stängda platser som finns, det är ett sätt att utöka platserna i klass 3 på ett väldigt resurseffektivt sätt. På Rödjan finns ett verksamhetsinnehåll som är möjligt att nyttja för fler platser, också det på ett resurseffektivt sätt, säger Svante Engelbrektsson, enhetschef på anstalts- och häktesavdelningen.

Kommer det här innebära avveckling av andra anstalter?
– Det här beslutet avser anstalter som nu är aktuella för utveckling och vi får återkomma kring andra eventuella beslut. Utgångspunkten för övriga är att vidmakthålla deras status, och om den bedömningen förändras så får vi återkomma om det, säger Hanna Jarl.

Den utredning som gjorts gäller bara klass 3-anstalter för män. Klass 3-anstalter för kvinnor hanteras separat i en pågående utredning.

 

Fakta: Det här har hänt

Maj 2016: Generaldirektören beslutade om Strategier för Kriminalvårdens infrastruktur vid anstalter och häkten. Syftet med strategierna är att stödja en mer kostnadseffektiv verksamhet bättre anpassad till framtidens behov och uppdrag. Strategierna är: omklassning och utveckling av den lägsta säkerhetsklassen, utveckling av elektronisk övervakning, fokusering av specialplatser, utveckling av anstalter för kvinnor samt utveckling av häkten. Utifrån strategierna ska en årlig genomförandeplan tas fram innehållande prioriterade beslut.

Juni 2016: Generaldirektören, anstalts- och häktesdirektören och säkerhetsdirektören fattade beslut om Genomförandeplan 2016. Den innehöll beslut om att inleda lokalförsörjningsprocesser vid anstalterna Hall, Tidaholm, Sagsjön, häktet Östersund samt ny anstalt i Svedala. Beslut fattades om att göra fördjupade utredningar om säkerhetsklass 3, omklassning, placeringskriterier, specialplatser, anstalter för kvinnor samt häkten.

Under året: Lokalförsörjningsprocesser för anstalterna Hall, Tidaholm, Sagsjön samt häktet Östersund har inletts. Projektdirektiv har tagits fram. I Svedala har Kriminalvården tecknat en avsiktsförklaring med kommunen om att bygga en ny anstalt där.

Juni 2017: Generaldirektören beslutade om Genomförandeplan 2017. Den innehåller beslut om olika åtgärder för att utveckla säkerhetsklass 3, samt beslut om att utveckla anstalterna Skenäs, Sörbyn, Rödjan och Östragård. De fördjupade utredningarna om specialplatser, anstalter för kvinnor, omklassning samt häkten fortgår.