Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Många åtgärder mot våldsbejakande extremism

10 maj 2017

Kriminalvården har kommit långt i sitt arbete mot våldsbejakande extremism. Det framgår av den delredovisning som i veckan lämnades till regeringen.

Regeringen har givit Kriminalvården i uppdrag att utveckla och långsiktigt förankra arbetet mot våldsbejakande extremism. På tisdagen lämnades en delredovisning som har fokus på vad som hänt sedan maj 2016, då en kartläggning av metoder och arbetssätt redovisades. Arbetet har löpt på bra konstaterar Annikka Holm, som är Kriminalvårdens projektledare för uppdraget.

- Det är bra driv i frågorna och god samverkan kring uppdraget. Och vi märker att det är stor efterfrågan på information och kunskap.

Flera av åtgärderna som redovisats till regeringen rör utbildning.

Information om våldsbejakande extremism är idag är del i grundutbildningen inom Kriminalvården. All klientnära personal ska också få en föreläsning i ämnet.

Nytt behandlingsprogram

- Vi räknar med att nå ut till all klientnära personal innan året är slut, säger Annikka Holm.

Kriminalvården har också godkänt ett nytt behandlingsprogram, Entré, som riktar sig till klienter som vill och behöver hjälp med att lämna organiserad brottslighet och/eller bryta ett mönster av våldsbrottslighet. Det kommer att kunna erbjudas en del av målgruppen.

En annan viktig punkt som lyfts i delredovisningen är att Kriminalvården genom en upphandling har stärkt strukturen kring själavårdare. Syftet är att säkra att de trosföreträdare som anlitas av Kriminalvården har expertkunskap i religiösa frågor och att de arbetar med att skapa förutsättningar för ett stärkt interreligiöst arbete. Våldsbejakande extremism, förhållningssätt och samtalsmetodik ingår nu i introduktionsutbildningen av nya trosföreträdare.

Samverkan viktig

En av de viktigaste punkterna i arbetet mot våldsbejakande extremism har varit att få igång bra samverkan, både internt och med externa parter.

En arbetsgrupp med representanter från anstalt- och häktesavdelningen, frivårdsavdelningen, HR-avdelningen, forsknings- och utvärderingsenheten och säkerhetsavdelningen arbetar för en långsiktig förankring av arbetet mot våldsbejakande extremism. Den är viktig, både för att dra nytta av den breda kompetens som finns inom myndigheten, och för att arbetet ska integreras i hela verksamheten.

Kriminalvården samverkar också utåt, med till exempel den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och andra myndigheter som Polisen, Socialstyrelsen, Barnombudsmannen och Statens institutionsstyrelse. Kriminalvården följer och bidrar också till det internationella arbetet i de här frågorna.

Goda förutsättningar

Trots alla åtgärder som nu görs i arbetet mot våldsbejakande extremism, vill Annikka Holm lyfta det faktum att Kriminalvården i grunden redan har bra förutsättningar.

- Vi ska fortsätta göra det vi är bra på. Fortsätta med det dynamiska säkerhetsarbetet. I den svenska kriminalvården är vi väl rustade. Vi har hög säkerhet, ingen överbeläggning på våra häkten och anstalter och en strategisk placering av våra klienter. Och vi jobbar nära våra klienter med ett bra förhållningssätt. Det gör att personalen kan fånga upp sådant som frångår normalbilden, konstaterar Annikka Holm.