Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Mycket spännande forskning på FoU-dagarna

30 maj 2017

Utsatthet för trauma bland fängelsedömda män och samband med att utsätta andra. Manlighetens roll i kriminella gäng och exitprocesser och tyst kunnande hos transportpersonalen. Det är några av de områden som behandlas på Kriminalvårdens Forsknings- och utvärderingsdagar 31 maj till 1 juni.

Kriminalvårdens FoU-dagar 2016.

Torbjörn Forkby, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet, presenterar resultat från sin pågående studie om vad som får män att lämna kriminella gäng. Studien undersöker även vilken roll maskulinitet spelar för inträde och utträde ur kriminella gäng.
– Vilken typ av manlighet byggs upp inom gänget och vad krävs i form av omförhandlingar av sin manlighet under exitprocessen? Det är några av de frågor vi ställt oss under studien, säger Torbjörn Forkby.

Jämställdhet i fokus

Kriminalvården har ett jämställdhetsintegreringsuppdag och Forsknings- och utvärderingsenheten har flera projekt inom detta område. En av de pågående studier som presenteras undersöker skillnader i misskötsamhet mellan manliga och kvinnliga intagna och eventuella skillnader i personalens bemötande.

Utsatthet för trauma hos dömda män

En annan studie undersöker förekomsten av trauma hos fängelsedömda män och kopplingen mellan utsatthet för trauma och risken att behandla andra medintagna illa. Det har inte studerats hos manliga intagna i Sverige tidigare.
– Vi kommer presentera spännande preliminära resultat för båda studierna, säger Jenny Yourstone, forskningsledare i Kriminalvården.

Även Märta Wallinius, Leg. psykolog och Med. dr. vid Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö och Lunds universitet behandlar trauma och kopplingar till aggressivitet. Resultat från hennes studie visar bland annat att nio av tio unga vålds- och sexualbrottsdömda har haft svåra uppväxtförhållanden och att det finns en koppling till aggressivt och kriminellt beteende.

Utbildning viktig

Problem i skolan var utmärkande såsom skolk och mobbing av andra. Våld och missbruk i hemmet var också vanligt. Det som minskade risken för en livshistoria av aggressivitet och kriminalitet var främst att ha gått ut grund- och gymnasieskola i förväntad tid. Att vara född i Sverige ökade risken, medan föräldrars invandrarbakgrund inte var signifikant kopplad till aggressivitet och kriminalitet.

– Resultaten förstärker tidigare studiers resultat och behoven av tidiga insatser. Det som är unikt med den här studien är den djupgående metoden och det stora antalet deltagare. Det medför att vi på ett helt annat sätt kan kontrollera för andra faktorer som kan påverka risken för kriminalitet och aggressivitet över livet, säger Märta Wallinius.

Första studien av transporttjänsten

För första gången studeras Kriminalvårdens transporttjänst. De utför 80 000 resor per år och är en viktig kärna i Kriminalvårdens verksamhet. Kerstin Svensson, professor i socialt arbete vid Lunds universitet presenterar sin forskning under torsdagen.

– Det är en omfattande viktig verksamhet med relativt stora risker men som fungerar bra med få incidenter. Vi tittar på vad det är som gör att det fungerar så bra. Förmodligen är det personalens förhållningssätt, säger Kerstin Svensson.

Följ FoU-dagarna på distans

För den som inte kan närvara kommer Kriminalvården rapportera från dagarna på kriminalvarden.se. Föreläsningarna kommer även att filmas och ambitionen är att en del av materialet ska gå att se i efterhand.