Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Utredning om grepptekniker klar

19 maj 2017

En utredning om grepptekniker vid transporter i flygplan är färdig. Den visar att ett av greppen som lärs ut inom Kriminalvården idag innebär en förhöjd risk. Därför är rekommendationen från utredaren att detta grepp inte längre ska läras ut, utan att man istället ska utbilda i alternativa tekniker.

Flygtransport av en klient inom Kriminalvården. (Bilden är en genrebild.) Fotograf: Magnus Andersson

Det var efter en händelse 2015, där en klient avled i samband med en flygtransport, som Kriminalvårdens säkerhetsdirektör initierade en utredning för att ta reda på om det finns alternativa, mindre riskfyllda grepp att använda i situationer när en klient blir våldsam och en fara för sig själv eller andra under en transport i flygplan.

 

Förundersökning nedlagd

Vid transporten 2015, använde kriminalvårdarna den greppteknik som de utbildats i. Den innebär att klientens överkropp trycktes snett framåt nedåt, i sittande ställning. I samband med transporten blev klienten livlös. Denne fördes därför till sjukhus och förklarades senare avliden.

Kriminalvårdarna delgavs senare misstanke om vållande till annans död. Förundersökningen lades ner, då det inte kunde påvisas något klart orsakssamband mellan nedtryckningen av klientens överkropp och dennes död.

Alternativa grepptekniker

Trots det rättsliga utfallet ville Kriminalvårdens säkerhetsdirektör att grepptekniken skulle utredas i syfte att belysa riskerna med den. Han ville också att man tittade på alternativa grepptekniker och belyste riskerna med dem.

Utredningen, som gjorts av säkerhetsexperten Carl Svedberg, visar att den aktuella grepptekniken innebär en förhöjd risk, utöver den risk som all användning av våld och annat tvång innebär.

Risken är inte större än att tekniken skulle kunna användas i kombination med andra riskminskande åtgärder, men utredaren föreslår att Kriminalvården omarbetar sitt utbildningsmaterial och istället lyfter fram de alternativa grepptekniker som finns.

Prioriterat arbete

- Men vi kan inte sluta använda grepptekniken förrän det nya utbildningsmaterialet är framtaget, fastställt och samtlig berörd personal är utbildad, konstaterar säkerhetsdirektör Kenneth Holm.

Arbetet är prioriterat och han räknar med att det är slutfört under 2017.