Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kraftfull satsning på unga och våldsdömda

31 mars 2017

Sju gånger fler våldsamma klienter deltar i behandling, unga får fler insatser och antalet ADHD-utredningar har mer än fördubblats. Det är några av resultaten när Kriminalvården redovisar regeringsuppdraget kring unga och våldsamma klienter.

2013 fick Kriminalvården i uppdrag av regeringen att genomföra särskilda satsningar för att förstärka och utveckla återfallsförebyggande insatser för unga klienter respektive våldsamma män. Syftet var att öka klienternas förutsättningar att inte återfalla i brott. Uppdraget sträckte sig till och med 2016 och 31 mars 2017 överlämnar Kriminalvården resultatet till regeringen.

Fler i våldsbehandling

Ett stort fokus har legat på behandling och det har gett resultat. I gruppen våldsamma klienter, med medel eller hög risk att återfalla i brott, deltog sju gånger så många i våldsbehandling 2016 som 2013.  

Befintliga program har utvecklats och fått mer fokus på våldsprevention, både program för att lämna kriminella gäng/grupperingar och program med fokus på aggressivitet och våld. Ett nytt relationsvåldsprogram har tagits fram som riktas till såväl män som kvinnor som dömts för våld mot närstående. Programmet är utformat för anstalt och frivård och testas nu. Satsningar på att kunna erbjuda behandling för dem som inte talar svenska har också genomförts.

- Kriminalvården har i valet av åtgärder utgått från forskning kring vad som bäst motverkar återfall i brott och utformat behandlingsprogram och andra insatser utefter det, säger Emma Ekstrand, enhetschef vid avdelning frivård.

Satsning på ADHD-utredningar

En insats som kan få stor effekt när det gäller att minska återfall i brott är att Kriminalvården testat och tagit fram en nationell rutin för utredning av ADHD och utvecklat behandlingen för dem som får en diagnos. Drygt 25 procent av dem som sitter i fängelse bedöms ha ADHD och ADHD är kopplat till kriminalitet och risk för återfall.

- Vi utreder fler klienter och kan också erbjuda särskilda behandlingsprogram och även kurser som bidrar till en ökad kunskap om ADHD hos klienterna, säger Emma Ekstrand.

Kriminalvården har också erbjudit arbetsterapeutiska insatser på 15 anstalter.

Fler unga studerar

En viktig del av satsningen har varit att utöka antalet avdelningar för unga på anstalt och ungdomsplatser i häkte samt att införa ungdomspsykologer och kontakt med studievägledare i häkten.

- Det har möjliggjort extra fokus på de unga med en hög personaltäthet med kriminalvårdare, lärare och psykologer. Andelen unga i anstalt som började studera har fördubblats under satsningen och detta är sannolikt en orsak till det, säger Emma Ekstrand"
Ny teknik har också varit en del av satsningen. I frivården har videosamtal mellan klient och frivårdsinspektör prövats för att underlätta och öka kontakten med unga. På häkte har unga fått läsplattor för att kunna ta del av förundersökningsmaterial, behandlingsutbud och delta i studiecirklar.

- Vi har tack vare regeringsuppdraget kunnat genomföra omfattande satsningar inom häkte, anstalt och frivård. Regeringsuppdraget har dessutom gett oss en plattform för fortsatt utvecklingsarbete generellt och för målgrupperna specifikt, säger Emma Ekstrand.