Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Livspondus – bra för hälsan

7 november 2017

Livspondus minskar sjukfrånvaron och främjar dem psykosociala arbetsmiljön. Det visar en analys från Statskontoret, där Kriminalvårdens arbetssätt lyfts som ett gott exempel.

Statskontoret har undersökt svenska myndigheters arbete med att förebygga och minska sjukfrånvaron inom staten, mot bakgrunden att frånvaron ökar. Kriminalvårdens arbetssätt Livspondus omnämns som ett gott exempel.

Färre sjukdagar

Livspondus konstateras kunna bidra till att minska korttidssjukfrånvaron i Kriminalvården. De som deltog i arbetssättet i region Väst under uppstartsåren 2011-13, hade i snitt 3,6 färre dagar med sjukfrånvaro per år, än den kontrollgrupp som inte deltog i arbetssättet.

Det visar en utvärdering gjord av Göteborgs universitet, vilken ingår i Statskontorets analys.

Samma utvärdering hittar indikationer på att Livspondus förbättrar den psykosociala arbetsmiljön inom Kriminalvården. Deltagarna upplevde ett bättre lärandeklimat än kontrolltruppen, vilket tolkas som att Livspondus kompetenslaboratorium kan vara ett bra sätt att synliggöra och sprida erfarenhetsbaserad kunskap. 

Gemenskap och meningsfullhet

Den psykosociala arbetsmiljön förbättras också av att deltagarna upplevde bättre utvecklingsmöjligheter, involvering och meningsfullhet i arbetet. Även upplevelsen av bättre socialt stöd från arbetskamrater och chefer, liksom bättre relationer och gemenskap med arbetskamraterna, bidrar positivt till den psykosociala arbetsmiljön.

Redan i Statskontorets förra analys kring sjukfrånvaro i myndigheter lyftes Livspondus fram som ett gott exempel. Den nya analysen av Livspondus är en uppföljning av detta.

Om Livspondus:

Kriminalvårdens kompetenslaboratorier är en strukturerad modell för att låta klientnära medarbetare tillsammans få reflektera över vardagliga arbetssituationer.  Syftet med arbetssättet är att synliggöra och sprida medarbetarnas tysta kunnande. Det övergripande målet är att stärka Kriminalvårdens erfarenhetsbaserade kunskap.

Ursprungligen genomfördes Livspondus som ett projekt 2011-13 i region Väst. Ambitionen är att arbetssättet ska vara implementerat i alla Kriminalvårdens sex regioner samt nationella transporttjänst nästa år.