Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Marcus Wågenberg och Martin Lardén berättar om Kriminalvårdens riskbedömningsinstrument för representanter från 22 länder.

Riskbedömning på Europris

9 november 2017

I mitten av oktober deltog representanter från nationella avdelningen för frivård på Europris riskbedömningskonferens i Bryssel. Det var forskare och praktiker från 22 länder som deltog i konferensen.

Marcus Wågenberg är utredare på nationella avdelningen för Frivård. Han och enhetschef Martin Lardén höll en presentation om RBM-B (Risk-, Behov- och Mottaglighetsbedömning) för publiken, som bestod av 45 personer som både arbetar praktiskt med och som forskar om riskbedömning.

– Vi presenterade hur RMB-B är uppbyggt och pratade om tanken bakom att konstruera ett eget instrument. Syftet med RBM-B är att bedöma risken för återfall i brott och klientens behov och mottaglighet och används för att kunna matcha rätt insatser till rätt personer med rätt intensitet – huvudfokuset är behovsinventering, säger Marcus Wågenberg.

Han berättar att konferensen hade ett kompakt format. Föreläsarna fick cirka 20 minuter på sig att kortfattat berätta om hur de arbetar med riskbedömning.

– Det var många föreläsningar, ett späckat schema från morgon till kväll men även mycket fokus på diskussioner och erfarenhetsutbyte, vilket var en del i tanken bakom konferensen, säger han.

Våldsbejakande extremism på tapeten

Han berättar att de övriga länderna, precis som Sverige, diskuterar frågan om våldsbejakande extremism.

– Det är väldigt svårt att bedöma risken för att klienter ska återfalla i sådan brottslighet. I relation till antalet klienter som har gjort sig skyldiga till andra typer av brott är det väldigt få som har gjort sig skyldiga till brott som är kopplade till våldsbejakande extremism. Det är svårt att hitta träffsäkra instrument för det då det saknas stark evidens på området, säger han.

Han tycker att konferensen var lyckad, inte minst för att de fick bekräftelse på att fler brottas med samma frågor, och för att de fick tillfälle att låta sig inspireras, men också inspirera andra.

– Vi fick bland annat frågor om hur vi har gått tillväga för att konstruera vårt instrument och hur det praktiskt går till när vi använder det, säger han.

Han berättar att han tog särskilt intryck av en föreläsning som presenterade den så kallade Hansonmodellen, en modell med fem standardiserade risknivåer som har fokus på hur man kommunicerar risk och matchar intensitet i behandling och övervakning. En annan föreläsning som han lyfter handlade om att mer kunskap behövs om hur väl risk- och behovsbedömningar speglar kvinnors brottsbeteenden.

– Det är frågor som är intressanta för oss, och som vi kan arbeta vidare med. 

Fakta om Europris

Europris är en medlemsorganisation för nationella kriminalvårdsorgan i Europa. Ett trettiotal länder ingår, däribland Sverige. Arbetet syftar till att främja mänskliga rättigheter och förbättra intagnas livsvillkor genom samarbete och praktiskt erfarenhetsutbyte. Europris fungerar också som expertorgan i europeiska kriminalvårdsfrågor.

Läs mer om RBM: