Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Sari Richert berättade bland annat om hur frivården arbetar med att förändra klienternas attityder, för att på så sätt minska risken för återfall i brott.

Frivården och socialtjänsten möttes

27 oktober 2017

I veckan möttes frivården och socialtjänsten för att tala om samverkan. "Vi måste ha förståelse för varandras uppdrag", säger Christina Thingwall.

Christina Tingwall

Frivården Stockholms län och socialtjänster från 24 närliggande kommuner möttes för att tala om hur de kan utveckla samverkan i framtiden. 85 socialsekreterare och 40 personer från Kriminalvården var på plats. 

Christina Thingwall från frivården Stockholms län, som modererade konferensen, sade att vi måste kunna lita på varandra, ha förståelse för varandras uppdrag och vara tydliga i våra roller.

Oväntat mycket behandling

- Socialtjänsten har ett ansvar även om klienten är i vår vård. Klienten ska friges så småningom så det är bra viktigt att socialtjänsten är med i processen, sade Christina Thingwall. 

Syftet med konferensen var att sprida kunskap om frivårdens uppdrag och roll.

Emma Jeppsson

- Jag vet en del om frivården eftersom jag tidigare har varit handläggare hos polisen. Däremot visste jag inte att frivården har så mycket behandlande insatser. Jag trodde att insatserna var mer praktiska, att verkställa en straff, sade Emma Jeppsson som verkar ha  fått en något förändrat bild av frivården efter dagens samverkanskonferens. 

Frivårdschefen i Stockholms län, Maria Lindström, sade att konferensen var värdefull.

- Vi behöver goda strukturer för hur vi hanterar ärenden. Vi kan inte utföra vårt uppdrag fullt ut utan samverkan med kommunerna. Tillsammans kan vi kunna erbjuda mer heltäckande insatser, sade Maria Lindström.

Insidan presenterades

Cecilia Gyllensten från frivården Stockholm berättade om Insidan, Kriminalvårdens portal för barn med föräldrar i häkte, anstalt eller frivård. Hon berättade att det finns cirka 30 000 barn i Sverige med föräldrar i kriminalvården.

Cecilia Gyllensten

- Jag är här för att påminna om barnperspektivet. Socialtjänsten har nära kontakt med barn som har föräldrar i kriminalvården, så de är en viktig kanal för att förmedla budskapet att barnen inte är ensamma, det finns en plats att ställa frågor på, att få kontakt på. 

Hon är barnombud, som tar särskilt ansvar för barn med anhöriga i kriminalvård.

- Insidan är det bästa som har hänt barnperspektivet i år. Det är någonting nytt och positivt. I bästa fall bidrar det till att lätta upp i den svåra situationen som barnen befinner sig i. I dag har många visat uppskattning, och berättat att det var en ögonöppnare. Jag hoppas att kommunerna kan hjälpa till att sprida budskapet om att Insidan finns. Jag vill också ta tillfället i akt och uppmana alla att berätta om Insidan för kollegor, vänner och familj.

Frivårdens arbetssätt

Sari Richert är utbildad socionom. Hon har en grundtjänst som frivårdsinspektör, men är just nu utbildare och handledare på Kriminalvårdens huvudkontor.

Hon talade om kriminalvårdens uppdrag att minska risken för återfall. Hon berättade att frivården hjälper klienten att identifiera prokriminella tankar, att se kopplingen mellan tankar och sitt beteende, och uppmanar klienten att reflektera över om beteendet leder klienten dit den vill: "varför gör jag som jag gör? Och det jag gör tar det mig dit jag vill?".

- Vi människor har attityder om allting och våra attityder spiller över på alla våra livsområden och är avgörande för hur vi kommer att handla i olika situationer. Om vi kan förändra en persons attityder kring exempelvis våld kan vi också jobba mer effektivt med att hjälpa personen att förändra sitt våldsamma beteende, sade Sari Richert.

Evidensbaserat och enhetligt

Därför bygger frivårdens arbete på att förändra attityder och beteenden.  Sari Richert berättade om frivårdens nya arbetssätt: Krimstics, som är en utbildning för att omsätta RBM-principerna till praktiskt klientarbete, utvecklat av kanadensiska psykologer och forskare.

- Syftet är att öka följsamheten till behandlingsprinciperna i arbetet med varje klient, alltså att arbeta evidensbaserat och enhetligt, sade hon.

 

Behandlingsprinciperna Risk, Behov och Mottaglighet (RBM) i korthet

Risk:

Ju högre risk, desto fler insatser krävs för att minska återfall.

Behov:

Fokusera arbetet på kriminogena behov de så kallade "central eight":

1. Antisocial historia
2. Antisocialt personlighetsmönster
3. Prokriminella attityder
4. Prokriminellt umgänge
5. Missbruk
6. Utbildning/anställning
7. Familj/relationer
8. Fritid/rekreation

Mottaglighet:

Arbeta med KBT-baserade metoder och anpassa insatsen efter klientens personliga egenskaper och inlärningsstil.

Krimstics (Strategic Training Initiative in Community Supervision)

Ett arbetssätt för frivården som omsätter RBM-principerna. Frivårdsinspektörerna får utbildning och handledning i ett strukturerat arbetssätt, relationsskapande tekniker och KBT-baserade samtalstekniker.