Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Hearing om våld mot närstående

4 september 2017

Generaldirektör Nils Öberg leder en utredning om insatser för att motverka våld mot närstående. För att ta tillvara den kunskap som finns i Kriminalvården hölls nyligen en intern hearing.

En del av dagen ägnades åt gruppdiskussioner utifrån ämnena förövarna, brottsofferperspektiv, behandling och riskbedömningar, unga dömda samt samverkan.

- Kriminalvårdens erfarenheter är oerhört värdefulla. Utifrån dem kan utredningen gå vidare och utveckla förslag på insatser som riktar sig även mot förövare som inte är frihetsberövade, säger Nils Öberg. 

Nils Öberg fick i våras uppdraget att utreda återfallsförebyggande insatser för personer som utsätter närstående för våld. I arbetet deltar också utredningssekreterare Charlotte Eklund Rimsten och Fredrik Olausson från generaldirektörens stab som är Kriminalvårdens expert i utredningen. Syftet med den interna hearingen i Stockholm var att få en tydlig bild av de insatser som görs i Kriminalvården, men också att skapa ett forum för diskussion och idéutbyte.

Eftersatt perspektiv

- Förövarperspektivet har länge varit eftersatt i det öppna samhället, så det finns mycket att lära av Kriminalvårdens arbete. Det är till exempel väldigt intressant att ta del av hur ni arbetar med säkerhet och partnerkontakt, säger Charlotte Eklund Rimsten, med en bakgrund som domare och rättssakkunnig hos Justitieombudsmannen. 

- Samtidigt gör ett sådant här samtal att vi kan sätta fingret på vad vi i Kriminalvården kan utveckla och förbättra för egen del, tillägger Fredrik Olausson. 

Ett fyrtiotal medarbetare, spridda såväl geografiskt som över verksamhetsgrenarna, deltog i hearingen.  Dessutom var företrädare från Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse och Rättsmedicinalverket särskilt inbjudna för att bidra med sina perspektiv.

Behöver hitta fler ingångar

Efter en inledning, där forskaren Jenny Yourstone redogjorde för hur klientgruppen relationsbrottsdömda ser ut, var det dags för grupparbeten. Fem grupper fick varsitt område att diskutera kring: förövarna, brottsofferperspektiv, behandling och riskbedömningar, unga dömda samt samverkan. Grupperna var sammansatta utifrån ämnena, för att diskussionerna skulle blir så initierade som möjligt.

Henrik Svärd, frivårdschef i Mälardalen, ingick i gruppen om samverkansfrågor:

- Samverkan tenderar att hamna för långt uppe i organisationerna, men den viktigaste samverkan är på klientnivå. Klienterna har ju ofta flera problem samtidigt, men vi fokuserar gärna på ett i taget. Vi behöver nog bli bättre på att hitta flera ingångar för mottaglighet hos en klient, sammanfattar Henrik Svärd några av gruppens slutsatser.

Ska gräva djupare

Under samtalen diskuterades svåra frågeställningar, som huruvida vi vågar släppa en klient på frigång till hemmet när det finns en pågående relation med brottsoffret. Flera idéer om hur insatserna kan förbättras lyftes också, till exempel efterlystes fler modulbaserade behandlingsprogram och nya sätt för klienterna att arbeta med sina risker och med motivation.

Tankarna och förslagen från hearingen ska nu tas omhand av utredningen.

- Nu har vi en hel del att gräva djupare i, konstaterar Charlotte Eklund Rimsten och Fredrik Olausson nöjt efter mötet.

Utredningen ska redovisas för regeringen senast den 1 juni 2018.