Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Vi arbetar med återanpassning

5 februari 2018

Har du en granne som alltid vet bäst hur kriminalvård fungerar? Som är så tvärsäker att du till slut inte vet vad som är sant, halvsant eller ren lögn. Följ med i serien där vi vrider och vänder på föreställningar om Kriminalvården.

Följ med i serien med krönikor där vi vrider och vänder på föreställningar om Kriminalvården. Del sex handlar om hur vi arbetar med att minimera risken för återfall.

Glädjande nog visar Kriminalvårdens statistik att återfallen minskat stadigt de senaste tio åren. Från 40 procent till 31 procent. Mätningen visar återfall i brott som ger en ny kriminalvårdspåföljd inom tre år, så den fångar inte upp alla brott som begås, men visar ändå en tydlig positiv trend.

Minskningen i återfall är större för dem som dömts till påföljder med stort inslag av återfallsförebyggande arbete som fängelse eller skyddstillsyn, än för dem som fått fotboja eller samhällstjänst. Det tyder på att Kriminalvårdens strävan har betydelse, men minskningen är troligen en kombination av Kriminalvårdens arbete och andra förhållanden i samhället.

En av Kriminalvårdens viktigaste uppgifter är att arbeta återfallsförebyggande. Det gör vi genom behandlingsprogram med fokus på drivkrafterna bakom brott. Det finns också en fungerande organisation för studier och arbetsträning. Vi samarbetar med beroendevården och Arbetsförmedlingen för att stödja klienternas utslussning till samhället.

Påverkansarbetet är svårt. De som återfaller flera gånger har haft problem sedan barndomen. De har också ofta väldigt många svårigheter: biologiska, sociala och psykologiska. Kontinuitet behövs för att behandling ska få effekt, och tyvärr har den här målgruppen extra svårt att klara det. Men forskning visar att yttre kontrollfunktioner, som ju är en stor del av det frivård och fängelse bygger på, är viktiga för att få personer som begår brott och har missbruksproblem att fullfölja insatser.

Tvärtemot vad många tror är det ganska få återfall i våld i nära relation och ännu färre när det gäller sexualbrott. Av dem som hade sexualbrott som huvudbrott var det 88 procent som inte återföll alls, 9 procent som återföll i annan brottslighet och 3 procent som återföll i sexualbrott. Återfall i våld i nära relation är 15–20 procent. Kriminalvården mäter varje år för att följa verkligheten och fortsätta utveckla verksamheten. Vi tror att det går att minska risken för återfall ytterligare och tänker inte slå oss till ro. Störst fokus de närmsta åren kommer att vara att arbeta för att våra insatser hänger ihop. En enstaka insats fungerar mycket sämre om inte helheten stödjer arbetet för minskade återfall.

Fakta från Martin Lardén, frivårdsavdelningen

Viktigpetter är en serie från vår personaltidning Omkrim. Syftet är att diskutera fördomar om kriminalvård.