Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Bättre villkor för häktade barn

26 januari 2018

Kriminalvården har fått i uppdrag från regeringen att utreda hur frihetsberövade barn kan få det bättre.

Den 21 december beslutade justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) att ge Kriminalvården tillsammans med Åklagarmyndigheten och Statens institutionsstyrelse i uppdrag att utreda hur situationen för frihetsberövade barn kan förbättras. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti år 2018.

– Vi har tagit emot uppdraget på min enhet och välkomnar uppdraget som är mycket angeläget, säger Christina Källgren Pettersson, chef för enheten för verksamhetsutveckling i anstalt och häkte.

I uppdraget ingår att analysera och lämna förslag på hur Kriminalvårdens verksamhet kan anpassas för att minimera de stora påfrestningar som ett frihetsberövande innebär för ett barn. Enligt uppdraget ska förslagen utgå ifrån barnkonventionen och analysen ska ske ur ett barnrättsperspektiv.

Enligt uppdragsbeskrivningen ska följande faktorer tas i beaktning: det frihetsberövade barnets kontakt med familj och socialtjänsten, möjlighet till utbildning eller annan meningsfull sysselsättning och rätt till minst fyra timmars vistelse med en annan person varje dag.

I uppdraget ingår också att utreda och analysera hur lokalernas utformning bör vara och huruvida det finns ett behov av fler platser samt överväga om lämplig bemanning.

Minderåriga i häkte

En misstänkt person under 18 år får endast häktas om det inte går att ordna betryggande övervakning. I undantagsfall får minderåriga häktas i syfte att utreda brott. Under år 2016 häktades 167 minderåriga, framförallt, på grund av misstänkt inblandning i grova våldsbrott.

I uppdragsbeskrivningen står att läsa att isoleringen som förekommer i svenska häkten riskerar att ge särskilt skadliga effekter för barn eftersom de inte har lika god tidsuppfattning som vuxna och för att de inte har utvecklat förmågan att hantera den stress, oro och ångest som isolering skapar.

Enligt uppdragsbeskrivningen är det angeläget att skapa förutsättningar där barn inte isoleras, samtidigt som myndigheterna ges effektiva verktyg för att utreda och beivra brott som begås av minderåriga.