Kriminalvården

Elisabet Åbjörnsson Hollmark i besök på kvinnoanstalten Shimo La Tewa.

Framsteg i Kenya

4 januari 2018

Kriminalvårdsdirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark besökte nyligen Kenya för att på nära håll se Kriminalvårdens utvecklingssamarbete med landets anstaltsverksamhet och frivård.

– Det var otroligt roligt att få uppleva hur vi genom våra insatser på plats bidrar till att utveckla den kenyanska kriminalvården och genom det gör skillnad för den enskilda individen, säger kriminalvårdsdirektören.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark och de övriga i den svenska truppen tillbringade fem intensiva dygn i ett hett Mombasa. Tillsammans med Kriminalvårdens rådgivare på plats, Stefan Eriksson och Christina Risberg, gjorde de bland annat studiebesök på tre verksamhetsställen där Kriminalvårdens insatser gjort avtryck. Där framkom flera konkreta exempel på framsteg som gjorts sedan projektet sjösattes i augusti 2015.

MI och riskbedömning

På ett barnhem för pojkar med kriminell och social problematik, som drivs i den kenyanska frivårdens regi, hålls numera motiverande samtal (MI) enligt svensk modell. På en ungdomsanstalt används nu ett riskbedömningsinstrument, anpassat efter svensk förebild. På en kvinnoanstalt gör frivårdsinspektörerna numera fler besök hos klienterna samt arbetar tillsammans med anstaltens personal, för att underlätta de intagnas återanpassning till samhället.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark besökte Kenya för att följa Kriminalvårdens utvecklingsarbete där.

Vidare har man börjat arbeta med dynamisk säkerhet på både nämnda ungdoms- och kvinnoanstalt. Det har förbättrat relationerna mellan personal och intagna samt höjt säkerhetsmedvetandet.

– Det var fantastiskt att se att arbetet på riktigt börjar ge resultat, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Kriminalvårdens insatser är långsiktiga och går främst ut på att utbilda kenyanska utbildare. Kenyanerna ska själva kunna driva utvecklingen framåt, även när svenska Kriminalvården avslutat projektet. Tack vare att Kriminalvårdens medarbetare återkommande åker ner och håller utbildningar i bland annat risk- och behovsbedömningar, dynamisk säkerhet och ledarskap har kenyanerna fått ett flertal verktyg för att bättre hantera komplexa utmaningar.

Mindre överbeläggning

– Genom att implementera en metod för bedömning av risk att återfalla i brott så har de fått hjälp att kunna placera de intagna på anstalter med lägre säkerhetsklass. På så sätt minskar överbeläggningen samtidigt som det är bra för den enskilda individen.

Några andra framsteg är att frivårdspåföljderna ökat och att våld mot intagna på anstalterna börjat ge vika för dynamisk säkerhet – i kombination med ökad kunskap kring vikten av mänskliga rättigheter och ett humant förhållningssätt.

Goda samtal

När Elisabet Åbjörnsson Hollmark deltog i projektets styrgruppsmöte i Mombasa hamnade hon i goda samtal med ledande personer från både anstaltssidan och frivården. 

Elisabet Abjörnsson Hollmark i samspråk med styrgruppsmedlemmen Lucy Gitari

– De uttryckte sin tacksamhet för det stöd de fått genom insatserna i projektet. Nu var de något otåliga och ville sprida kunskaperna om motiverande samtal, riskbedömningsinstrumentet och dynamisk säkerhet till hela landet. Under styrgruppen uttrycktes även önskemål om att få hjälp med olika påverkansprogram, vilket skulle kunna vara en inriktning vid en förlängning av projektet. 

Kenyaprojektet ger viktiga erfarenheter inför Kriminalvårdens framtida internationella arbete. Myndigheten tror på att utveckla arbetet med bilaterala projekt, där vi går in som rådgivare och experter med stor möjlighet att påverka innehållet.

 

Så här arbetar Kriminalvården i Kenya:

  • Det bilaterala samarbetet mellan svensk kriminalvård och Kenyas anstaltsverksamhet respektive frivård (de är två olika myndigheter) pågår från sommaren 2015 till sommaren 2018. Förlängning diskuteras.
  • Kriminalvårdens insats är rådgivande, med Stefan Eriksson och Christina Risberg på plats i Nairobi. De ingår i ett projektteam tillsammans med representanter från Kenyas anstalter och frivård.
  • Det första året var främst relationsbyggande, men snart drog utbildningsinsatserna igång och sedan dess har personal från svensk kriminalvård återkommande åkt ner för att utbilda i bland annat motiverande samtal (MI), risk- och behovsbedömningar, dynamisk säkerhet, klientdatasystem och ledarskap.
  • Projektet har två mål: hjälp med att utveckla en professionell och effektiv frivård samt hjälp med att uppnå individuell, behovsanpassad behandling av intagna i en säker och human miljö.