Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Återfallen i brott minskar

29 januari 2018

Mellan åren 2000 och 2013 minskade återfallen i brott som leder till en ny kriminalvårdspåföljd runt tio procentenheter. I en ny studie från Kriminalvårdens forskning och utvärdering har det undersökts om förändringar i klientpopulationens sammansättning kan relateras till den nedåtgående trenden.

De variabler som studerats är ålder, kön, antal tidigare kriminalvårdsbelastningar, huvudbrott, typ av verkställighet samt strafftid. Resultaten visar att förändringar i klientpopulationens sammansättning förklarar en del av nedgången i återfall i brott. Det gäller hela populationen, samt för klienter som avslutat en verkställighet i anstalt.

Fler förklaringar möjliga

Men förändringar i populationens sammansättning förklarar inte allt och blir sämre på att förklara nedgången i återfall över tid, vilket tyder på att faktorer som inte undersökts i den här studien också bidrar till nedgången. För skyddstillsyn har det inte skett några större förändringar i klientpopulationen på de studerade variablerna över tid och därför förklaras inte heller nedgången i återfall i brott av dessa faktorer.

Stämmer med rapport från Brå

Resultaten i denna rapport överensstämmer med resultaten i Brottsförebyggande rådets, Brå:s, rapport, Utvecklingen av återfall efter fängelse, som publicerades 2017. Statistiken i Kriminalvårdens rapport inkluderar även skyddstillsyn och utgår ifrån Kriminalvårdens klienter och definition av återfall i brott.