Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Generaldirektör Nils Öberg startar expertgrupp inom EU om våld mot närstående

27 juni 2018

En expertgrupp om våld mot närstående inrättas av de europeiska samarbetsorganisationerna på kriminalvårdsområdet. Initiativet kommer från Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg som är ordförande i organisationen Europris.

28 av 31 medlemsländer fanns på plats i Estland när den europeiska medlemsorganisationen för fängelser, Europris, nyligen höll årsmöte. Beslutet om den nya expertgruppen om våld mot närstående fattades enhälligt. Syftet är att dela erfarenheter och sprida fungerande arbetsmetoder mellan de deltagande ländernas kriminalvårdsmyndigheter. Den europeiska frivårdsorganisationen CEP deltar också, och fattade motsvarande beslut vid ett styrelsemöte i mars i år.

Nils Öberg, som nyligen har lett en svensk utredning om insatser riktade till våldsutövare, såg ett behov av ett europeiskt kunskapsutbyte när det gäller insatser för att förebygga våld mot närstående.

– Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt problem i hela Europa. En rad kriminalvårdsmyndigheter i olika länder ser omfattningen och vill arbeta för att få stopp på våldet och lidandet. Om vi kan samarbeta och dela med oss av kunskap så kan vi förhoppningsvis också snabbare hitta verksamma strategier och åtgärder, säger Nils Öberg.

Arbetet i expertgruppen kommer att utgå ifrån Europarådets Istanbulkonvention, det första juridiskt bindande instrumentet om våld mot kvinnor i Europa.

Europris, European Organisation of Prison and Correctional Services, är en samarbetsorganisation för fängelsemyndigheter i Europa. Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg är styrelseordförande.

CEP, Confederation of European Probation, är europeisk samarbetsorganisation för frivårdsfrågor. Irlands vice generaldirektör Gerry Mcnally är styrelseordförande.