Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Forskningsledare Jenny Yourstone. Foto: Heinz Angermayr

Unik studie om dömda för hedersrelaterat våld

13 juni 2018

I en unik forskningsstudie från Kriminalvården som publiceras idag, har man jämfört hedersvåldsdömda med normalbefolkningen och andra grupper av våldsbrottsdömda klienter.

Idag finns det fortfarande ytterst lite forskning om de faktorer som kännetecknar gärningspersonerna vid hedersvåld och hedersförtryck. I Kriminalvårdens studie framkommer det bland annat att:

  • genomsnittsåldern bland hedersvåldsdömda är 41 år, de flesta är män, har i genomsnitt 2,4 barn och har vistats i Sverige i 14 år
  • över 90 procent av de hedersvåldsdömda är tidigare misstänkta för brott och över hälften är lagförda tidigare, i stor utsträckning för våldsbrott
  • det är betydligt vanligare för gruppen hedersvåldsdömda att misstänkas för andra brott jämfört med den matchade normalpopulationen
  • många av de hedersvåldsdömda har sökt sjukvård för både fysiska och psykiska besvär.

– Studiens syfte är att förbättra kunskapen om hedersvåldsdömda, för att bättre kunna identifiera möjliga riskfaktorer och insatser i Kriminalvården. När det gäller förebyggande insatser så är denna grupp gärningspersoner lite äldre. Vi måste hitta andra sätt att nå dem, då behöver vi denna typ av kunskap, säger Jenny Yourstone, forskningsledare på Kriminalvårdens forsknings- och utvecklingsenhet.

Studiens metod

Samtliga våldsbrottsdömda som avtjänade straff den 1 mars 2016 har screenats och delats in i undergrupperna: hedersvåld, våld mot barn, partnervåld och övrigt våld. Dessa grupper jämfördes sedan mot hedersvåldsgruppen. Totalt jämfördes 97 klienter som begått hedersrelaterade brott med 5 678 våldsbrottsdömda klienter. Hedersvåldsgruppen har också jämförts med normalbefolkningen utifrån en grupp som matchats mot kön, ålder, tid i Sverige och födelseland.

Rapporten kan du ladda ner här.