Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Europeisk expertgrupp om våld mot närstående

6 mars 2018

På initiativ av Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg startas en ny europeisk expertgrupp om våld mot närstående. Syftet är att dela erfarenheter och sprida fungerande arbetsmetoder mellan de deltagande ländernas kriminalvårdsmyndigheter. I veckan hålls ett första möte i Stockholm.

Expertgruppen bildas inom ramen för samarbetet mellan den europeiska medlemsorganisationen Europris och frivårdsorganisationen CEP. Nils Öberg är sedan årsskiftet ordförande i Europris och såg ett behov av ett kunskapsutbyte när det gäller insatser för att förebygga våld mot närstående.

– Att arbeta mer systematiskt och målinriktat mot våld mot närstående är nödvändigt för att öka tryggheten i samhället och minska lidandet som våldet förorsakar. Experter verksamma inom kriminalvård har stor kunskap om såväl förövarnas problematik som vad som krävs för att förändra deras beteenden. Mäns våld mot kvinnor är, som alla vet, ett utbrett problem över hela Europa och vårt initiativ är ett sätt att försöka hitta lösningar och verksamma strategier tillsammans och över nationsgränser, säger Nils Öberg.

Vid det förberedande mötet i Stockholm den 7-8 mars deltar representanter från Europris och CEP samt experter från fyra utvalda länder; Kroatien, Belgien, Storbritannien och Sverige. Syftet är att dra upp grunderna för expertgruppen. Arbetet tar sin utgångspunkt i Europarådets Istanbulkonvention, det första juridiskt bindande instrumentet om våld mot kvinnor i Europa.

Fredrik Olausson deltar som Kriminalvårdens expert.

– Det känns väldigt roligt att ha det här första mötet och tanka av varandras arbetssätt och utvecklingsarbete. Från Kriminalvårdens sida kommer vi bland annat att berätta om vårt nya relationsvåldsprogram och några av de idéer som har växt fram under arbetet med den pågående utredningen om våld mot närstående, säger Fredrik Olausson.

Utifrån det förslag som tas fram vid mötet ska styrelserna för Europris och CEP sedan fatta beslut om att formellt inrätta expertgruppen. Målet är att såsmåningom utvidga den med fler länder.

Europris/CEP

Europris, European Organisation of Prison and Correctional Services, är en samarbetsorganisation för kriminalvårdsmyndigheter i Europa. Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg är sedan i juni 2017 styrelseordförande.

CEP, Confederation of European Probation, är europeisk samarbetsorganisation för frivårdsfrågor.