Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvården behöver öka platskapaciteten

14 mars 2018

Kriminalvården har nu lämnat budgetunderlaget för 2019-2021 till regeringen. Tyngdpunkten ligger på behovet av att öka platskapaciteten.

– Kriminalvården kommer av allt att döma behöva utöka antalet platser i anstalter och häkten de närmaste åren. Mycket talar för en ökande klienttillströmning och allt mer resurskrävande intagna och klienter. Satsningar behövs därför på såväl Kriminalvårdens kapacitet som på innehållet i det återfallsförebyggande arbetet, säger generaldirektör Nils Öberg.

I budgetunderlaget konstateras att myndighetens uppdrag med all sannolikhet kommer att växa under de närmaste decennierna, i såväl volym som komplexitet, både när det gäller anstalt, häkte och frivård.

– Vi har inte råd att än en gång hamna på efterkälken. Ska vi undvika det måste arbetet påbörjas nu, vilket är skälet till att vi begär ökade anslag, säger generaldirektör Nils Öberg.

Fakta/budgetunderlaget
Budgetunderlaget är myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren, och kan också innehålla myndighetens ambition om hur verksamheten ska utvecklas. Regeringen använder budgetunderlagen från alla myndigheter när den förbereder förslaget till statsbudget.
Du kan läsa Kriminalvårdens budgetunderlag här.