Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
​Martin Lardén och Fredrik Olausson jobbar med att ta fram ett nytt behandlingsprogram för klienter som utövar våld mot närstående.

Uppdraget: Ett nytt behandlingsprogram

5 oktober 2018

Kriminalvården har fått i uppdrag att ta fram ett nytt behandlingsprogram för klienter som utövar våld mot närstående. Utvecklingen av programmet, som har fått namnet Predov, är redan i gång. Att utreda och föreslå verksamma insatser mot hedersproblematik ingår också i regeringsuppdraget.

Predov står för Preventing Domestic Violence. En grundtanke med det nya individuella behandlingsprogrammet är att det ska kunna påbörjas i anstalt och avslutas i frivård. Ambitionen är också att delar ska kunna genomföras digitalt, på distans. En pilotstudie planeras till nästa höst.

​– Det känns otroligt roligt att Kriminalvården får det här uppdraget, det är en bekräftelse på att vår behandlingsverksamhet har högt förtroende. Vi har sett att effekten blir bättre när vi anpassar behandlingen efter individuella behov. Genom det nya programmet kommer vi att ta ytterligare steg i den riktningen, säger Martin Lardén, chef för Kriminalvårdens enhet för behandlingsprogram.

Det finns redan två behandlingsprogram, Idap och relationsvåldsprogrammet RVP, för klienter som utövar våld mot närstående. Varför behövs ett till?

​– RVP riktar sig mot klienter med svår problematik och som är i behov av långa insatser. Predov är tänkt att träffa en betydligt bredare målgrupp än RVP och Idap, vi behöver nå fler relationsvåldsdömda med behandling, säger Martin Lardén.

Det är socialdepartementet som har gett Kriminalvården uppdraget att utveckla de återfallsförebyggande insatserna för relations- och hedersvåldsdömda. Det är en följd av betänkandet Att bryta ett våldsamt beteende och den utredning som generaldirektör Nils Öberg ledde förra året. Fredrik Olausson deltog som Kriminalvårdens expert i utredningen och kommer nu att arbeta med regeringsuppdraget:

​– Nu tittar vi på behandling inom ramen för Kriminalvårdens klientgrupp, men arbetet sker i nära samverkan med Socialstyrelsen som har ett liknande uppdrag för icke-dömda. Behoven ser ofta lika ut, säger Fredrik Olausson.

I arbetet ingår också att hitta insatser för klienter med hedersproblematik. I dagsläget är kunskapen om vad som fungerar och inte fungerar för den klientgruppen låg.

​– Vi behöver veta mer. Vår förhoppning är att tillsammans med vår forsknings- och utvärderingsenhet genomföra en intervjustudie med dömda som har den här problematiken. Vi vill också i liten skala testa befintliga behandlingsprogram på klientgruppen och analysera effekterna, säger Fredrik Olausson.

Regeringsuppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2021.

Om uppdraget:

Regeringen har gett Kriminalvården i uppdrag att ytterligare utveckla det återfallsförebyggande arbetet för personer dömda för våldsbrott mot närstående. Möjligheterna att bedriva motsvarande arbete för personer dömda för hedersrelaterade brott ska också utredas.

Utvecklingen av relationsbrottsprogrammet PREDOV är den första insatsen som inleds inom ramen för regeringsuppdraget. I steg ett blir det ett individuellt program, men tanken är att det så småningom också ska kunna bedrivas i grupp.

Här kan du läsa regeringsuppdraget.

Här kan du läsa utredningen Att bryta ett våldamt beteende.