Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
maya wolinder lind barnrätt
Maya Wolinder Lind håller i Kriminalvårdens seminarium om barn som är brottsoffer, under Barnrättsdagarna i Örebro.

Kriminalvården på Barnrättsdagarna

10 april 2019

Barn som är brottsoffer är en utsatt grupp i samhället. Under ett seminarium på de pågående Barnrättsdagarna berättar Kriminalvården om hur myndigheten agerar i mötet med dessa barn.

Temat för årets barnrättsdagar i Örebro 9-10 april är barn i utsatta situationer. Kriminalvårdens seminarium handlar bland annat om myndighetens brottsofferslussar.

Brottsofferslussar finns på nio kriminalvårdsanstalter, som har ett behandlingsuppdrag för klienter som är dömda för relationsvåld och sexualbrott. Uppdraget för verksamheten brottsoffersluss är att säkerställa att hänsyn tas till brottsoffer när det utreds om en klient ska få ha kontakt med närstående under sin tid inom Kriminalvården, och att eventuellt vara delaktiga vid kontrollerade besök.

Underlätta och skydda

– Kriminalvården betraktar ett barn som varit utsatt för brott, eller som har bevittnat våld eller övergrepp mot en närstående person, som ett brottsoffer. När barn är brottsoffer är det viktigt att kunna hantera både ett brottsofferperspektiv och ett barnperspektiv parallellt, säger Maya Wolinder Lind på Kriminalvårdens huvudkontor, och som är en av dem som håller i seminariet.

– För brottsofferslussen handlar det väldigt mycket om att balansera mellan att underlätta för kontakt – när det är för barnets bästa – och att ibland skydda barn utifrån brottsofferhänsyn.

Varför är det viktigt att berätta om det här på Barnrättsdagarna?

– Att balansera mellan de här två perspektiven kräver god kunskap hos myndighetens personal – men också en god samverkan med framförallt socialtjänsten, säger Maya Wolinder Lind.

Viktigt samarbete med socialtjänsten

– Det är jätteviktigt att vi når ut till socialtjänsten, som vi behöver ta hjälp av när vi ska bedöma om en kontakt är för barnets bästa. Det är dessutom socialtjänsten som har ansvaret för att fånga upp och ge stöd och hjälp till de barn som vi kommer i kontakt med och som är brottsoffer.

Maya Wolinder Lind vill sprida mer kunskap om att de här barnen är en utsatt grupp och samtidigt berätta för bland annat socialtjänsten hur Kriminalvården arbetar och gör sina bedömningar.

– Då kan vi bättre förstå varandra och få ett ännu bättre samarbete, säger hon.

Fotnot: Brottsofferperspektivet ska finnas med vid utformande av klientens verkställighet i all Kriminalvårdens verksamhet, särskilt vid beslut om besöks- och telefontillstånd, permissioner och utslussningsåtgärder. 

Om barnrättsdagarna 2019:

  • Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Gemensamt fokus är att förverkliga barnkonventionen. Bakom dagarna står Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
  • Temat för Barnrättsdagarna 2019 är ”barn i utsatta situationer”, kopplat till våld, separationer och vårdnadstvister samt barn i kontakt med socialtjänsten.
  • Dagarna ordnas i år 9-10 april på Conventum i Örebro, där en mängd föreläsningar och seminarier avlöser varandra.

Läs mer: