Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
​Frälsningsarmén är en av de organisationer som får statsbidrag för arbete kopplat till kriminalvård Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos.
Frälsningsarmén är en av de organisationer som får statsbidrag. De bedriver bland annat uppsökande verksamhet på häktet Jönköping. Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos.

Statsbidrag till ideella organisationer

4 februari 2019

15 miljoner kronor har fördelats mellan 13 ideella organisationer som på olika sätt bidrar till Kriminalvårdens verksamhet.

I Kriminalvårdens regleringsbrev tydliggörs varje år en summa som kan användas som statsbidrag till olika ideella organisationer vars verksamhet på något sätt är kopplad till kriminalvård.  Hur mycket pengar som delas ut bestäms av regeringen och hur de fördelas beslutas av Kriminalvården. Beslutet för 2019 fattades den 29 januari av frivårdsdirektören Lennart Palmgren.

De som fått bidrag för 2019 jobbar bland annat med besöksgrupper på anstalt, organiserar lekmannaövervakare, genomför hämtningar av klienter som friges från anstalt, besöker häktade och stöttar klienter som vill lämna kriminella gäng.

Processen för hur och på vilka grunder statsbidrag ska fördelas samt följas upp är under utveckling och ett förändringsarbete planeras ske successivt för 2019-2020.

Organisationer som beviljats statsbidrag 2019:

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare – 2,7 miljoner kronor
De cirka 5 500 medlemmarna har lagreglerade frivilliguppdrag så som lekmannaövervakare, förtroendeman, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare eller är besökare i häkte och anstalt. RFS bidrar med kunskap om hur kvaliteten i arbetet med de lagreglerade frivilliguppdragen kan öka, bland annat genom en metod för lokal samverkan. Under 2019 kommer RFS fortsätta utveckla strategier för hur frivilliguppdragen i större utsträckning kan användas i syfte att minska och motverka segregation.

Göteborgs räddningsmission – 580 000 kronor
Solrosen är en verksamhet som ger stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en förälder eller en annan familjemedlem som är frihetsberövad. Verksamheten erbjuder en plats där barnet kan slappna av tillsammans med andra i samma situation eller få individuella kris- och stödsamtal med en familjepedagog. Solrosen har också stöd för barnens vårdnadshavare.

I Umeå med omnejd samverkar Göteborgs räddningsmission med Öppen Gemenskap kring verksamheten ”Kumulus”. En Verksamhet för barn och unga som har eller haft en förälder eller annan familjemedlem i fängelse. Där erbjuds stödsamtal, aktiviteter och sommarläger för barn och deras familjer.

Process Kedjan – 1 380 000 kronor
Process Kedjan är en ideell förening som verkar på häkten och anstalter för unga upp till 24 år. Föreningen har arbetat med unga i låsta miljöer i många år och möter de intagna i individuella möten och håller motivationsgrupper på anstalter och häkten.
Process Kedjan har också öppen verksamhet i föreningslokaler i Stockholm.

Sveriges Kristna Råd – 200 000 kronor
Inom svensk Kriminalvård finns sammanlagt cirka 150 präster, pastorer och diakoner. De har i uppdrag att möta de intagnas behov av personliga samtal, anordna samtalsgrupper och gudstjänster samt medverka i undervisning och vägledning i etiska och existentiella frågor.

Svenska Röda Korset – 1 450 000 kronor
Röda Korset har besöksverksamhet för intagna på häkten och anstalter. Verksamheten på häkten bidrar till att bryta isoleringen med samtal mellan en volontär och intagen. På anstalter erbjuds möten och samtal i grupp eller enskilt.

Stiftelsen Fryshuset – 2,5 miljoner kronor
Genom statsbidraget samarbetar Kriminalvården med Fryshuset via Passus, VÄS, vi är samhället och Fryshuset Väst. Passus finns under Fryshuset och arbetar rikstäckande med att stötta människor som vill lämna kriminella gäng och lägga grunden till en identitet. Det sker bland annat genom olika typer av samtal och stöd.
Kriminalvårdens samarbete med Fryshuset Väst är nytt inför 2019. Man avser att bedriva verksamhet som handlar om värdegrundsfrågor, maskulinitet och machonormer gentemot kriminalvårdens klienter i häkte. Verksamheten bedrivs genom gruppträffar, informationsträffar, individuell coachning och workshoppar.

BUFFF Sverige – 2,5 miljoner kronor
Finns för barn och unga med en familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård och arbetar bland annat med information, anpassad till barn och unga.

Riksförbundet för sexuell upplysning – 1 380 000 kronor
Arbetar på flera anstalter och häkten, med fokus på ungdomsavdelningar, med samtal och upplysning. Målet är att förebygga sexuell ohälsa och ge de som deltar kunskap för att ta sunda beslut som påverkar dem själva och andra i deras närhet. Fortbildning kan även ges till personal för att kunna möta klienternas frågor om sexualitet.
Nytt för 2019 är att RFSU startar samtalsgrupper på kvinnoanstalter.

Riks KRIS – 850 000 kronor
Hjälper klienter som friges från fängelse för att de ska hålla sig borta från kriminalitet och droger. KRIS största arbete ligger i besöksverksamheten. De ordnar även kurser, studiecirklar och utbildningar, bland annat Bättre Framtid. Utöver detta har KRIS många enskilda samtal.
KRIS ligger även bakom idén till Visionsrummet. Där lyfts samhällets goda resurser för att påvisa alternativa vägar för klienter inför frigivning.

Livskraft – 250 000 kronor
Livskraft Sverige bedriver frigivningsförberedande arbete på häkten och fängelser genom regelbundna motivationsprogram och enskilda samtal med de intagna. Föreningen ger stöd och hjälp vid utsluss från fängelse och häkte i samverkan med kontaktmän på respektive enhet.
Verksamheten ger även stöd och hjälp till intagnas familjer under fängelsevistelsen, frigivningen och därefter genom samtal, hembesök, gemenskap och familjeläger. Arbetet bygger på kristen grund.

Vägen ut! Kooperativens intresseförening – 300 000 kronor
Verksamheten riktar sig till frivårdens klienter och vägen till arbete genom sociala företag. Målsättningen är att, tillsammans med Frivården Göteborg och Arbetsförmedlingen, skapa en gemensam modell för vägar till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden på grund av exempelvis missbruk och/eller kriminalitet. Arbetsmodellen planeras att spridas till övriga frivårdskontor i region väst och sedan vidare till övriga regioner i landet.

Fanzingo – 660 000 kronor
Kriminalvården ger statsbidrag till produktionen Radio Fri för radioproduktion i anstalt. Radio Fri är en socialt innovativ verksamhet för frihetsberövade där radiomediet fungerar som ett verktyg för social inkludering.

Frälsningsarmén – 250 000 kronor
Frälsningsarmén bedriver uppsökande verksamhet vid häktet Jönköping och informationsinsatser samt stöd till klienter aktuella vid frivården Jönköping. Syftet är att stärka kriminalvårdens klienter i sin föräldraroll samt tydliggöra barnperspektivet.