Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Björn Myrberg, ekonomi- och fastighetsdirektör
Björn Myrberg önskar sig långsiktiga signaler av politiken. ”Jag har sneglat på hur det fungerar kring den långsiktiga styrningen av stora infrastruktursatsningar som järnväg och väg eller kring beställning av försvarsmateriel, och hade önskat något liknande för Kriminalvården”.

Vägvalstider för svensk kriminalvård

25 juli 2019

Ekonomi- och fastighetsdirektör Björn Myrberg i en intervju om långsiktig finansiering, byggprocesser och inte alltid ändamålsenliga lokaler.

– Det är glädjande att regeringens vårproposition innehöll anslagsökningar till Kriminalvården men vi befinner oss ändå i en svår situation på flera sätt. Den handlar dels om vårt ekonomiska underskott och dels om det ökade klientinflödet och våra möjligheter att hantera det på både kort och lång sikt.

Ekonomi- och fastighetsdirektör Björn Myrberg poängterar att Kriminalvården har en bra verksamhet – både human och säker. Tittar vi ut över världen har vi jämförelsevis mycket låga siffror på återfall i brott, men det kvalitativa innehållet är också förknippat med relativt stora kostnader.

Målkonflikt

– Kriminalvården står inför en uppenbar målkonflikt: Vi behöver vidta åtgärder för att sänka våra kostnader. Samtidigt ökar antalet klienter, vilket innebär att vi behöver satsa på ökad kapacitet, vilket leder till ökade kostnader. Vi behöver därför en långsiktig inriktning och finansiering av vår verksamhet. Tyvärr är den statliga budgetprocessen mer kortsiktig och fokuserar på nästa års anslag samtidigt som vi måste planera 10–20 år framåt för att kunna anpassa vår kapacitet.

– För att bidra till en ekonomi i balans bedriver vi ett relativt tufft effektiviserings- och besparingsarbete. Utöver att försöka sänka våra kostnader ser vi även över vilka mer strukturella åtgärder som vi skulle behöva göra om antalet klienter fortsätter att öka utan att vi får ökade anslag. För att hantera det besvärliga beläggningsläget har vi valt att påbörja ett arbete med att öka vår kapacitet och inte sitta still och vänta på mer pengar.

Det finns om- och tillbyggnadsplaner på en mängd platser runt om i landet. Ett drygt tiotal anstalter och nästan lika många häkten är i blickfånget.

Ökat klientinflöde

– Vi behöver större lokaler eftersom våra bedömningar pekar på att klientinflödet kommer fortsätta att öka. Samtidigt har vi många slitna lokaler där vi inte klarar av att bedriva verksamhet mycket längre till, eller där vi redan tvingats stänga delar. Det kan handla om brister i brandskyddet och hus med mögel eller för gamla avloppsstammar.

– Dagens dubbelbeläggningar innebär en extra påfrestning på redan slitna lokaler. Avloppsstammar som med nöd och näppe klarar en normal belastning ska nu klara det dubbla. När det är fullt finns det heller inga möjligheter att göra underhåll vilket innebär att vi riskerar att köra lokalerna i botten och då få en ännu mer besvärlig situation.

Byggprocesser startar långt innan spaden sätts i marken. En sak att förhålla sig till är att Kriminalvården inte får äga sina egna lokaler. Häkten och anstalter är speciella lokaler som hyresvärden har svårt att anpassa till något annat när hyrestiden är över vilket påverkar hyresförhandlingarna. Frivårdskontor är enklare att konvertera till eller från vanliga kontor.

Förhandlingar pågår

– Vi är nu inne i förhandlingar på flera ställen. För hyresvärdar är långa hyresavtal en stadig och säker inkomstkälla och vi märker ett ökande intresse för så kallade samhällsfastigheter när marknaden för till exempel köpcentrum minskar och när utvecklingen på bostadsmarknaden blir mer osäker.

Långa hyresavtal är viktiga även för Kriminalvården eftersom de normalt ger en lägre årlig hyreskostnad och skapar goda förutsättningar för verksamheten. Samtidigt ställer det stora krav på att det finns en plan för det långsiktiga underhållet och vad som händer vid en eventuell förlängning av hyresavtalen. De lösningar som myndigheten nu utvecklar har en betydligt längre livslängd än 25 år: kanske det dubbla, eller tredubbla.

De tidsperspektiv du talar om är väldigt långa, och byggprocesserna snåriga. Hur kan detta lösa våra problem här och nu?

– Vi tror väldigt mycket på exempelvis de typhus vi håller på att ta fram, och redan är igång och bygger på anstalten Skenäs. Den utvecklingen kortar byggtiden och minskar kostnaderna på sikt.

Hur ser det ut med nybyggen? Är en ny anstalt i södra Sverige fortfarande aktuell?

– Ja. Vi har ett stort behov av nya anstaltsplatser nationellt och inte minst i södra Sverige. Men att etablera en helt ny anstalt är förenat med stora kostnader och tar lång tid och måste därför utgå från en långsiktig inriktning. Vi hoppas därför att regeringen ger någon form av signal om detta i höstens budgetproposition även om de stora kostnaderna uppstår först om flera år. Utan tillskott på sikt kommer flera av de planerade åtgärderna inte vara möjliga att genomföra.

Den här är en förkortad version av en artikel från vår personaltidning Omkrim.