Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Trendbrott med ökat klientinflöde

5 mars 2019

I rapporten Ökat klientinflöde – Kriminalvårdens samlade bedömning och förslag till åtgärder, beskrivs hur inflödet av klienter till Kriminalvården utvecklas, vad det beror på och hur det ökade platsbehovet kan hanteras. "Det som har skett de senaste två åren är ett trendbrott. Vi har gått från ett vikande till ett kraftigt växande klientinflöde", säger generaldirektör Nils Öberg.

Vad är syftet med rapporten?

– Hur inflödet av intagna och klienter ser ut och utvecklas påverkar hela Kriminalvårdens arbete, i alla verksamhetsgrenar. På både kort och lång sikt. I rapporten har vi försökt samla fakta, antaganden och tidigare erfarenheter, både nationella och internationella. Med det som grund försöker vi göra så kvalificerade bedömningar framåt som möjligt, säger generaldirektör Nils Öberg.

Men går det verkligen att förutspå klientutvecklingen?

– Både ja och nej. När inflödet är stabilt går det att göra någorlunda tillförlitliga så kallade statistiska framskrivningar. Trendbrott går däremot aldrig att förutse med statistiska metoder. Det som har skett de senaste två åren är ett trendbrott. Vi har gått från ett vikande till ett kraftigt växande klientinflöde. Orsakerna är flera och de beskrivs i rapporten.

Så hur ser bedömningen ut?

– En försiktig uppskattning är att Kriminalvården inom en tioårsperiod behöver kunna omhänderta minst 8 000 frihetsberövade personer. Det motsvarar ett platsbehov på minst 9 500 anstalts- och häktesplatser. Utöver det måste vi också ta hänsyn till vilka klientgrupper vi ska hantera och hur långa deras vistelsetider är. Jag utesluter inte att platsbehovet egentligen är högre än så, säger Nils Öberg.