Kriminalvården logotyp

Samverkan sätter stopp för kriminalitet

1 april 2020

Samverkan mellan flera myndigheter har bidragit till att klienters möjligheter att fortsätta brottslighet från anstalt har begränsats.

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, där tolv myndigheter ingår, har utvecklats ytterligare under 2019, både inom de operativa insatserna och i de interna arbetsprocesserna. Satsningen har breddats, allt fler myndigheter och andra aktörer ingår i samarbetet. Det visar de den rapport som överlämnades till regeringen under tisdagen. Tack vare den gemensamma satsningen ökar statens skatteintäkter med 177 miljoner kronor.

Brottslig verksamhet begränsas

– För Kriminalvårdens del handlar det om att vi med hjälp av underrättelser från samverkande myndigheter i satsningen kunnat begränsa tongivande klienters förmåga att fortsätta brottsligheten från insidan, säger Anna Stålsby, underrättelsechef och Kriminalvårdens representant i Operativa Rådet och Nationellt Underrättelsecentrums styrgrupp.

Även olämpliga utslussåtgärder har avslagits på grund av att Kriminalvården har fått underrättelseinformation från andra myndigheter om företag eller föreningar i brottslig verksamhet. Det har också kunnat identifieras ett flertal aktörer som skulle ha blivit aktuella för frivårdspåföljd om inte Kriminalvården hade fått andra myndigheters underrättelsebild, och som därför har dömts till fängelse.

Samverkan avgörande

De kvantitativa utfallen av arbetet i satsningen var i flera avseenden på en hög nivå under året, främst avseende beloppen för höjning av skatt och återkrav från välfärdsmyndigheterna, som är de högsta under redovisningsperioden.
– Samverkan mellan flera myndigheter är avgörande i vårt arbete med att bekämpa organiserad brottslighet och det är viktigt att vi tillsammans prioriterar detta mer. Brottsligheten är avancerad och kräver många olika kompetenser för att vi ska lyckas, säger rikspolischef Anders Thornberg, ordförande i Samverkansrådet.

Antalet fällande domar för brott inom ramen för satsningen 2019 var lägre än 2018, vilket var förväntat. Satsningen har dock inneburit stora narkotikabeslag under 2019, vilket tyder på ett högre utfall gällande lagföring under detta år, 2020. Även många vapen har tagits i beslag.

Kriminalvården deltar med underrättelseoperatörer i de åtta regionala underrättelsecentra som finns i landet. I de regionala samverkansråden finns frivårdschefer som tillsammans med regionala chefer från de övriga samverkande myndigheter beslutar om insatser och samverkansprojekt.

Glädjande resultat

– Satsningen har helt klart lett till ett lyckat samarbete mellan underrättelseverksamheten och frivården, vilket är glädjande. Tillsammans får vi effekter som tydligt har en positiv effekt för samhället, säger Anna Stålsby.

Totalt pågick 262 nationella och regionala insatser och underrättelseärenden under året, vilket kan jämföras med 228 under 2018. En prioriterad fråga under 2019 har varit att myndigheterna gemensamt ska öka förmågan att bryta utvecklingen med sprängningar och skjutvapenvåld. Flera insatser har riktats mot omfattande och strukturerade kriminella nätverk, både nationellt och internationellt. Internationell samverkan är viktigt för att nå framgång i de här ärendena.

Spanien var det land som svenska myndigheter samverkade mest med i satsningen under 2019. Även Danmark, Nederländerna och Tyskland var vanliga länder för samverkan.