Kriminalvården logotyp

Kriminalvårdens årsredovisning för 2019

24 februari 2020

För Kriminalvården utmärktes det gångna året av besparingar och hög beläggning. Samtidigt visar årsredovisningen att arbetet med att planera och ge de intagna rätt insatser har blivit snabbare och effektivare. Dessutom fullföljer intagna fler kurser än föregående år.

Årsredovisningen visar att myndighetens ekonomiska underskott vändes till ett överskott under 2019. Förändringen skedde dels genom ett målmedvetet besparings- och effektiviseringsarbete, och dels genom tillskott i anslaget.

Den höga beläggningen var ett återkommande problem. Varje dag under det gångna året hade minst ett häkte över hundra procents beläggning. Vissa dagar handlade det om över 20 häkten.  Även i anstalt var läget ansträngt. Där räckte antalet platser inte till. Utan ett stort antal nya beredskapsplatser – främst i form av dubbelbeläggning, då två intagna får dela på ett rum som egentligen är avsett för en person – så hade beläggningsgraden i snitt varit över hundra procent under 2019.

Goda resultat tack vare medarbetarnas insatser

 

Stefan Strömberg.

– De goda resultaten hade inte varit möjliga utan en hög grad av professionalitet och extraordinära insatser från medarbetarna i den klientnära verksamheten. Tack vare dem har myndigheten kunnat utföra sitt uppdrag även under mycket pressande förhållanden, säger Stefan Strömberg, tillförordnad generaldirektör.

I Kriminalvårdens grunduppdrag ingår att minska de intagnas risk för återfall, genom insatser som gör att de kan hitta alternativ till det kriminella livet. Här fyller verkställighetsplaneringen (VSP) en viktig funktion. Det är en individuell plan där de intagnas behov matchas med lämplig insats. Det kan till exempel handla om behandling av missbruk och psykisk ohälsa, eller möjligheten att få bättra på sin utbildning.

Årsredovisningen visar att det i 99 procent av fastställda VSP har bedömts att det finns förutsättningar för att genomföra insatser som matchar klientens behov. Nästan alla klienter får en VSP, och de VSP som tas fram blir också färdiga snabbare.

Ökade möjligheter till studier och jobb

Lena Broo.

Antalet fullföljda kurser har ökat tydligt, från 2 275 år 2018, till 3 026 under förra året. En delförklaring är att vissa kurser delats upp i flera, som var för sig ger betyg, men framför allt beror det på det målmedvetna arbete som görs för att öka tillgängligheten till vuxenutbildningen.

– Många av våra intagna har knappt gått ut grundskolan, än mindre gymnasiet. Våra lärare gör ett enormt viktigt arbete, som bidrar till att de intagna ökar sina möjligheter till fortsatta studier eller jobb efter straffet, säger Lena Broo, chef för Kriminalvårdens vuxenutbildning.

Fotnot: Kriminalvårdens årsredovisning är ett underlag för regeringens uppföljning och prövning av myndighetens verksamhet.