Kriminalvården logotyp
Kriminalvården samverkar med civilsamhället.

Ideella organisationer får statsbidrag

24 januari 2020

Rekordmånga organisationer har ansökt om statsbidrag för att bidra till Kriminalvårdens verksamhet. 15 miljoner är nu fördelade till 13 olika organisationer.

För att ideella organisationer på olika sätt ska kunna bidra till Kriminalvårdens verksamhet avsätter regeringen varje år en summa pengar för statsbidrag i regleringsbrevet. Kriminalvården avgör sedan hur dessa pengar ska fördelas till de ideella organisationer som ansöker.

Marie Järsjö.

– Samverkan med ideella organisationer är en viktig del i det återfallsförebyggande arbetet. Kriminalvårdens uppdrag är i huvudsak professionellt med fokus på olika insatser som syftar till att motverka fortsatt kriminalitet. Men kriminalitet är ofta kopplat till flera livsområden i klientens liv. Där kan civilsamhället komplettera Kriminalvårdens arbete på ett värdefullt sätt, säger Marie Järsjö, senior handläggare med ansvar för statsbidrag.

Det var rekordmånga organisationer som ville vara med och dela på de 15 miljonerna som delas ut i år.

– Att människor frivilligt engagerar sig för utsatta personer kan få en stor betydelse. När de är med och stöttar Kriminalvårdens klienter så motverkas dessutom stigmatiseringen av dömda. Den mellanmänskliga kontakten hjälper till i återanpassningen i samhället på flera sätt. Klienten får stöd och kontakter, men civilsamhället kan också bidra med en röst i samhällsdebatten i syfte att minska avståndet mellan olika grupperingar i samhället, säger Marie Järsjö.

Organisationerna som fått bidrag för verksamhetsåret 2020 jobbar bland annat med besöksgrupper på anstalter, erbjuder verksamhet för barn till klienter, besöker häktade och stöttar klienter som vill lämna kriminella gäng.

Organisationer som beviljats statsbidrag 2020:

 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare – 2 700 000 kronor

De cirka 5 500 medlemmarna har lagreglerade frivilliguppdrag så som biträdande övervakare och förtroendemän i Kriminalvården, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare eller är besökare i häkte och anstalt.

RFS får statsbidrag för sitt arbete med att ge stöd och samordna, utbilda och kvalitetssäkra frivilliguppdragen inom Kriminalvården, det vill säga biträdande övervakare, förtroendemän och frivilliga som deltar i RFS besöksgrupper på häkten och anstalter.

 

Göteborgs räddningsmission – 580 000 kronor

Genom Göteborgs räddningsmission beviljar Kriminalvården statsbidrag till barnrättsverksamheterna Solrosen i Göteborg och Öppen Gemenskap/Kumulus i Umeå. Syftet med verksamheten är att ge stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en förälder eller en annan familjemedlem som är frihetsberövad.

 

Process Kedjan – 1 380 000 kronor

Process Kedjan är en ideell förening som verkar på häkten och anstalter för unga upp till 24 år. Föreningen har arbetat med unga i låsta miljöer i många år och möter de intagna i individuella möten och håller motivationsgrupper på anstalter och häkten. Process Kedjan har också öppen verksamhet i föreningslokalerna i Stockholm.

 

Sveriges Kristna Råd – 200 000 kronor

Sveriges Kristna Råd arbetar med ideella besöksgrupper som beviljas statsbidrag av Kriminalvården. Besöksverksamheten inriktar sig i första hand på gruppsamlingar på anstalter och på vissa häkten. Besöksgrupperna anordnar träffar för medmänskliga kontakter, vanliga inslag är fika, samtal, pyssel, sång och musik. Man delar också ofta ut julklappar eller någon annan julhälsning samt anordnar jul-, påsk- och sommarfester för de intagna. Besöksgruppernas syfte är inte att förändra, utan att erbjuda medmänskliga kontakter för intagna i häkten och anstalter och därigenom skapa möten med medmänniskor som kanske kan inspirera till att bryta med en kriminell livsstil.

 

Svenska Röda korset – 1 450 000 kronor

Röda Korset har besöksverksamhet för intagna på häkten och anstalter i samarbete med Kriminalvården. Verksamheten på häkten bidrar till att bryta isoleringen genom samtal mellan en volontär och en intagen. På anstalter erbjuds möten och samtal i grupp eller enskilt.

Organisationen har sedan 2019 utvecklat en riktad och kvalificerad uppsökande verksamhet gentemot häktade klienter med restriktioner. Denna kvalificerade besöksverksamhet syftar till att erbjuda mänsklig kontakt och psykosocialt stöd genom samtal med särskilt utbildade och förberedda volontärer.

 

Stiftelsen Fryshuset – 2 890 000 kronor

Genom statsbidraget samarbetar Kriminalvården med Fryshuset via verksamheterna Passus, Fryshuset Syd och Fryshuset Väst.

Passus arbetar rikstäckande med att stötta kriminalvårdsklienter som vill lämna kriminella gäng och lägga grunden till en ny identitet. Det sker bland annat genom olika typer av samtal och stödinsatser.

Fryshuset Syd arbetar utifrån målet att ge unga i utanförskap, eller som riskerar att hamna i utanförskap, ett alternativ genom att erbjuda en positiv och trygg mötesplats, framtidshopp och en tro på samhället.

Samarbete med Fryshuset Väst har pågått sedan 2019. Verksamheten handlar om värdegrundsfrågor, maskulinitet och machonormer gentemot klienter i häkte.

 

Bufff Sverige – 2 500 000 kronor

Bufff, Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, beviljas statsbidrag från Kriminalvården för sitt samarbete med myndigheten i fängelser, häkten och på frivårdskontor. Organisationen arbetar utifrån tesen att barn är små personer men som har stora behov av att få veta vad som sker för att kunna förstå och hantera sin vardag.

 

Riksförbundet för sexuell upplysning – 1 700 000 kronor

RFSU arbetar på flera anstalter och häkten, med fokus på ungdomsavdelningar, med samtal och upplysning. Målet är att förebygga sexuell ohälsa och ge de deltagande klienterna kunskap för att ta sunda beslut som påverkar dem själva och andra i deras närhet. Fortbildning kan även ges till personal för att kunna möta klienternas frågor om sexualitet.

 

Riks KRIS – 400 000 kronor

KRIS idé är att hjälpa klienter som friges från fängelse för att de ska hålla sig borta från kriminalitet och droger. Föreningens största arbete ligger i besöksverksamheten. Den anordnar även kurser, studiecirklar och utbildningar, bland annat Bättre Framtid. Utöver detta har KRIS många enskilda samtal. 

 

Livskraft – 250 000 kronor

Livskraft Sverige bedriver frigivningsförberedande arbete på häkten och fängelser genom  motivationsprogram och enskilda samtal med de intagna, samt stöd och hjälp vid utsluss från fängelse och häkte i samverkan med kontaktmän på respektive enhet.

Föreningen ger även stöd och hjälp till intagnas familjer under fängelsevistelsen, frigivningen och därefter genom samtal, hembesök, gemenskap och familjeläger. Arbetet bygger på en kristen grund.

 

Vägen ut! Kooperativens intresseförening – 200 000 kronor

Organisationen riktar sig till frivårdens klienter och vägen till arbete genom sociala företag. Målsättningen är att en gemensam modell baserad på samsyn mellan Kriminalvården, sociala företag och Arbetsförmedlingen ska skapa vägar till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden på grund av exempelvis missbruk och/eller kriminalitet.

 

Fanzingo – 500 000 kronor

Kriminalvården ger statsbidrag till produktionen och verksamheten Radio Fri för radioproduktion i anstalt. Radio Fri är en socialt innovativ verksamhet för frihetsberövade där radiomediet fungerar som ett verktyg för social inkludering. Radio Fri ska ge meningsfull och självförtroendestärkande sysselsättning till klienter inom kriminalvården.

 

Frälsningsarmén – 250 000 kronor

Frälsningsarmén bedriver uppsökande verksamhet vid häktet Jönköping och informationsinsatser samt stöd till klienter aktuella vid frivården Jönköping. Syftet är att stärka kriminalvårdens klienter i sin föräldraroll samt tydliggöra barnperspektivet.

 

Läs mer om organisationerna här.