Kriminalvården logotyp

Unga får fotboja med ny lagstiftning

16 oktober 2020

Från årsskiftet träder en ny lag i kraft. Den syftar till att unga personer ska minska återfall i brottslighet. Den innebär exempelvis att unga kriminella kan få elektronisk övervakning på helgerna.

Den nya lagen om ungdomsövervakning innebär att unga brottslingar kan hamna inom frivården.

– Det handlar i huvudsak om klienter som är mellan 15 och 17 år. Enkelt förklarat kan man säga att det är ungdomar som har begått relativt grova brott eller som har upprepad brottslighet men där det inte finns tillräckliga skäl för sluten ungdomsvård hos Statens institutionsstyrelse, säger Kriminalvårdens Emma Ekstrand som är chef för verksamhetsutveckling i frivård.

Kännbar påföljd

Ungdomsövervakning är därmed en ny påföljd för unga lagöverträdare från 15 års ålder där Kriminalvården är ansvarig. Lagen, som börjar gälla 1 januari 2021, ska tillämpas när ungdomsvård och ungdomstjänst inte anses tillräcklig ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art och den unges tidigare brottslighet. Ungdomsövervakning blir steget mellan ungdomstjänst och sluten ungdomsvård.

Påföljden ska vara kännbar och domstolen bestämmer tiden för ungdomsövervakning till lägst sex månader och högst ett år. Den som döms ska medverka i en planering som ska mynna ut i en individuellt utformad verkställighetsplan. Elektronisk övervakning på helgkvällar och helgnätter, så kallad helghemarrest, är en av tre obligatoriska föreskrifter. Övriga två är att personen ska ha kontakt med frivården vid ett till tre tillfällen per vecka samt förbud mot att använda alkohol, narkotika och vissa andra medel och hälsofarliga varor. Utöver de obligatoriska föreskrifterna får verkställighetsplanen även innehålla föreskrifter om bland annat den unges boende, skolgång, fritid och olika sorters vård samt behandling.

– I det stora ser vi positivt på den nya lagen. Vi hoppas att det kan göra att unga lagöverträdare inte återfaller i brott. Det här innebär att Kriminalvården mycket tidigare kommer kunna möta personer som begår brott. Det gör i förlängningen att vi tidigare kan sätta in återfallsförebyggande åtgärder.

Regeringsuppdrag

Ungdomsövervakning innebär en nära samverkan mellan frivården och socialtjänsten i den dömdes hemkommun. När domen vinner laga kraft utser frivården en ansvarig koordinator och socialnämnden utser en ansvarig handläggare i ärendet. Införandet av påföljden utgör en del av regeringens 34-punktsprogram mot organiserad brottslighet.

– Nu handlar mycket om att förbereda oss för de första domarna gällande ungdomsövervakning, säger Emma Ekstrand.