Kriminalvården logotyp

Nya häktesplatser planeras i Helsingborg

12 april 2021

Ett nytt bostadshus med 48 häktesplatser planeras på häktet Berga i Helsingborg. Om allt går enligt plan ska det vara inflyttningsklart i slutet av 2023.

På grund av den tuffa situationen med hög beläggning på flera häkten och anstalter jobbar Kriminalvården med att lösa situationen på både kort och lång sikt. Att utöka verksamheten på häktet Berga är en av många pusselbitar.

Häktet Berga, som är en mindre filial till häktet Helsingborg, har idag 44 platser.

De nya 48 häktesplatserna ska vara flexibla och kunna ställas om till anstaltsplatser vid behov. Kriminalvården räknar med att behöva anställa ytterligare 30 personer när det planerade bygget står klart. 

En del lokalanpassningar behöver göras i det befintliga häktet, som en konsekvens av att verksamheten växer. Det handlar bland annat om att strukturera om och utöka lokalerna för arbetsdrift, besöksverksamhet, sjukvård och centralvakt. Kriminalvården bedriver idag lokal transportverksamhet i häktets lokaler, och för den verksamheten kommer man påbörja sökandet efter nytt kontor.

Projektet går nu över i planeringsfasen.

​Från idé till bygge – här är stegen

  • Ett underlag om behovet av fastighetsförändring är det första som tas fram. Efter det tas beslut om att påbörja en förstudie.
  • Förstudien ska ge svar på vilken verksamhet som ska pågå i lokalerna och utifrån det, vad som ska byggas, exempelvis typhus, verkstad eller lärcenter. I detta läge görs en grov uppskattning av kostnad och tid.
  • Ett inriktningsbeslut  är nästa steg. Med förstudien som grund tas ett beslut om projektet ska tas vidare i nästa fas eller avslutas.
  • Under planeringsfasen tar fastighetsägaren över ansvaret för projektet. Projektering inleds med förstudiens handlingar som underlag och finansieringen och tidplan blir klara. Kriminalvården är aktiv och framför sina krav på bland annat säkerhet, men det är fastighetsägaren som har ansvaret och står för planeringen. I planeringsfasen kan mycket hända. Bygglov och upphandlingar kan överklagas, arkeologiska utgrävningar behöva göras och finansieringen vara svårlöst.
  • Efter planeringsfasen tas ett genomförandebeslut. Det är först nu man säkert kan säga att bygget blir av. Nu finns en realistisk tidplan och fastighetsägaren tar fram bygghandlingar och genomför entreprenaden.
  • Produktionsfasen är den sista delen. Nu tar fastigheten form innan det blir dags att inreda och flytta in. Kriminalvården hyr fastigheten av fastighetsägaren.​​​​