Kriminalvården logotyp

15 miljoner till ideella organisationer

18 januari 2021

Ideella organisationer som är kopplade till kriminalvård kan söka statsbidrag hos Kriminalvården. I år är det tolv organisationer som får dela på 15 miljoner kronor.

Totalsumman avgörs av regeringen medan Kriminalvården beslutar om vilka organisationer som beviljas stöd. Den ideella verksamheten är viktig för kriminalvård.

– Det är oerhört viktigt för Kriminalvården att ha goda relationer med föreningar som har fått medel och som gör besök på anstalter och häkten samt andra goda insatser, även inom frivården. Summan har legat still de senaste fem åren men vi kommer att jobba för en ökning, säger Bengt Nilsson som är senior handläggare på Kriminalvården.

Totalt var det 20 organisationer som sökte stöd på drygt 29 miljoner kronor. Av dessa får tolv av dem dela på 15 miljoner kronor.

Vad betyder de här stöden för Kriminalvården?
– Det betyder att klienter får möjligheter att träffa människor från civilsamhället. Det är en brygga till ett liv utan kriminalitet, en hjälp att bryta en kriminell livsstil. Sedan finns det olika typer av föreningar som har olika stödinsatser, till exempel barnorganisationer som ska stärka rollen som förälder för intagna föräldrar. Det är olika ingångar men alla har målet har att främja klienter till en återanpassning, säger Bengt Nilsson.

Organisationer som får statsbidrag 2021:

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) – 2 900 000 kronor

De cirka 5 500 medlemmarna fördelade på 60 lokalföreningar har lagreglerade frivilliguppdrag så som biträdande övervakare och förtroendemän i Kriminalvården. RFS får statsbidrag för sitt arbete med att ge stöd och samordna, utbilda och kvalitetssäkra frivilliguppdragen inom Kriminalvården, det vill säga biträdande övervakare, förtroendemän och frivilliga som deltar i RFS besöksgrupper på häkten och anstalter.
RFS webbplats

Sveriges Kristna Råd (SKR) – 300 000 kronor

Sveriges Kristna Råd arbetar med ideella besöksgrupper som beviljas statsbidrag av Kriminalvården. Besöksverksamheten inriktar sig i första hand på gruppsamlingar på anstalter och på vissa häkten. Besöksgrupperna anordnar träffar för medmänskliga kontakter, vanliga inslag är fika, samtal, pyssel, sång och musik. SKR delar också ofta ut julklappar eller någon annan julhälsning samt anordnar jul-, påsk- och sommarfester för de intagna. Besöksgruppernas syfte är att erbjuda medmänskliga kontakter för intagna i häkten och anstalter och därigenom skapa möten med medmänniskor som kan inspirera till att bryta en kriminell livsstil.
SKR:s webbplats

Frälsningsarmén – 250 000 kronor

Frälsningsarmén bedriver uppsökande verksamhet vid häktet Jönköping och informationsinsatser samt stöd till klienter aktuella vid frivården Jönköping. Syftet är att stärka kriminalvårdens klienter i sin föräldraroll samt tydliggöra barnperspektivet.
Frälsningsarméns webbplats

Sverige Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse (BUFFF) – 2 500 000 kronor

BUFF beviljas statsbidrag från Kriminalvården för sitt samarbete med myndigheten i anstalt, häkten och på frivårdskontor. Organisationen stödjer såväl klienter som personal i barnrättsfrågor, i bedömningsarbete och i praktiskt klientarbete.
Buffs webbplats

Svenska Röda Korset – 1 650 000 kronor

Röda Korset har besöksverksamhet för intagna på häkten och anstalter i samarbete med Kriminalvården. Verksamheten på häkten bidrar till att bryta isoleringen genom samtal mellan en volontär och en intagen. På anstalter erbjuds möten och samtal i grupp eller enskilt. Organisationen har sedan 2019 utvecklat en riktad och kvalificerad uppsökande verksamhet gentemot häktade klienter med restriktioner. Denna kvalificerade besöksverksamhet syftar till att erbjuda mänsklig kontakt och psykosocialt stöd genom samtal med särskilt utbildade och förberedda volontärer.
RK:s webbplats

Stiftelsen Fryshuset – 2 900 000 kronor

Genom statsbidraget samarbetar Kriminalvården med Fryshuset via verksamheterna Passus, Fryshuset Syd och Fryshuset Väst. Passus arbetar rikstäckande med att stötta kriminalvårdsklienter som vill lämna kriminella gäng och lägga grunden till en ny identitet. Det sker bland annat genom olika typer av samtal och stödinsatser. Fryshuset Syd arbetar utifrån målet att ge unga i utanförskap, eller som riskerar att hamna i utanförskap, ett alternativ genom att erbjuda en positiv och trygg mötesplats, framtidshopp och en tro på samhället. Samarbete med Fryshuset Väst har pågått sedan 2019. Verksamheten handlar om värdegrundsfrågor, maskulinitet och machonormer gentemot klienter i häkte.
Fryshusets webbplats

Process Kedjan – 1 400 000 kronor

Process Kedjan verkar för att få unga klienter att lämna en kriminell livsstil. Verksamheten riktar sig också till unga som riskerar att bli, eller är, aktuella i organiserad brottslighet. Föreningen har arbetat med unga i låsta miljöer i många år och möter de intagna i individuella möten och håller motivationsgrupper på anstalter och häkten. Process Kedjan har också öppen verksamhet i föreningslokalerna i Stockholm.
Process Kedjans webbplats

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) – 1 700 000 kronor

RFSU arbetar på flera anstalter och häkten, med fokus på ungdomsavdelningar och kvinnliga intagna, för att ge ökad kunskap om sexuell hälsa och relationer. Målet är att förebygga sexuell ohälsa och ge de deltagande klienterna kunskap för att ta sunda beslut som påverkar dem själva och andra i deras närhet. Fortbildning kan även ges till personal för att kunna möta klienternas frågor om sexualitet.
RFSU:s webbplats

Göteborgs Räddningsmission – 400 000 kronor

Genom Göteborgs räddningsmission beviljar Kriminalvården statsbidrag till barnrätts–verksamheten Solrosen i Göteborg. Syftet med verksamheten är att stärka klienter i sin föräldraroll och ge stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en förälder eller en annan familjemedlem som är frihetsberövad.
Räddningsmissionens webbplats

Vägen ut! Kooperativens intresseförening – 250 000 kronor

Organisationen riktar sig till frivårdens klienter och vägen till arbete genom arbetsintegrerande sociala företag. Målsättningen är att en gemensam modell baserad på samsyn mellan Kriminalvården, sociala företag och Arbetsförmedlingen ska skapa vägar till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden på grund av exempelvis missbruk och/eller kriminalitet.
Vägen Uts webbplats

Sveriges stadsmissioner – 500 000 kronor

Sveriges stadsmissioner får bidrag för frigivningsförberedande insatser riktade till klienter med fängelse upp till sex månader på anstalten Högsbo och Sagsjön. Verksamheten avser både uppsökande på anstalterna men även efterföljande insatser efter frigivningen och syftar till att möta klienter som upplevs att ha problem med att komma i åtnjutande av samhällets övriga stödfunktioner. Sveriges stadsmissioner beviljas även bidrag för uppsökande verksamhet av Kumulus barnrättsorganisation riktad till klienter med barn vid Kriminalvårdens verksamhetsställen i Umeå.
Sveriges stadsmissioners webbplats

Attention – 250 000 kronor

Attention beviljas bidrag för uppsökande verksamhet på främst anstalter för klienter med neuropsykiatrisk funktionsvariation. Besöken utförs av personer med egen diagnos för att med sig själv som verktyg kunna inspirera klienter till att bättre hantera sin funktionsvariation.
Attentions webbplats