Kriminalvården logotyp

712 nya platser på gång

1 juli 2021

Kriminalvården utökar anstalts- och häktesplatserna med totalt 712 nya platser i tillfälliga byggnader. Samtliga beräknas vara i drift nästa år.

Blågrå barackliknande tvåvåningsbyggnad, med lite snö på marken framför. Foto.

Anstalten Rödjan var först med tillfälliga byggnader, men 17 andra anstalter är hack i häl.

Att så snabbt som möjligt uppföra tillfälliga byggnader är en central del i Kriminalvårdens pågående ansträngningar för att lösa den akuta platsbristen. Störst är behovet av slutna anstaltsplatser och häktesplatser. Sammantaget är nu 712 sådana platser på gång.

– Den här typen av tillfälliga byggnader har den stora fördelen att de kan etableras relativt snabbt. De har sedan en nyttjandetid på 10-15 år utifrån det tillfälliga bygglovet som beviljas, även om den faktiska livslängden på byggnaderna uppgår till mer än så, säger Kriminalvårdens projektledare Linda Molinder.

Främst anstalter i säkerhetsklass 2

I måndags togs ett så kallat genomförandebeslut (se faktaruta) om 363 nya platser, fördelade på nio anstalter i säkerhetsklass 2. Det ger i snitt 40 platser per anstalt. Anstalterna i fråga är Beateberg, Borås, Fosie, Haparanda, Högsbo, Luleå, Nyköping, Umeå och Ystad. En del av platserna är tänkta att användas som slutna anstaltsplatser och en del som häktesplatser. Flera av anstalterna ska även få en, eller i ett fall två, komplementbyggnader, som exempelvis behövs som sysselsättningslokaler för det ökade antalet intagna. I ett par fall har man bedömt att det räcker med enbart boendehus.

I samma veva fattades ett så kallat uppdragsbeslut kring anstalterna Hinseberg och Kristianstad. Det går ut på att uppföra tillfälliga boendelokaler med 44 respektive 34 platser, samt varsin komplementbyggnad. Här är processen inte lika långt framme, men nuvarande prognos är att byggnaderna på samtliga elva anstalter ska kunna stå klara under nästa år.

160 restriktionsplatser

På Hinseberg, Högsbo, Nyköping och Ystad rör det sig om nya platser för häktade med restriktioner, och då åtskilda från nuvarande anstaltsverksamhet. Även Beateberg är aktuellt för häktesplatser, utan restriktion.

– De tillfälliga byggnaderna uppförs för att möta Kriminalvårdens akuta platsbrist. Av högsta prioritet är och har varit att få byggnaderna på plats så snart som möjligt, berättar Linda Molinder.

18 anstalter berörs

Sedan tidigare finns eller produceras redan tillfälliga byggnader på fem öppna anstalter (Rödjan, Tillberga, Tygelsjö, Asptuna och Svartsjö) och på ett par slutna anstalter (Karlskoga och Hällby). Sammantaget är det därmed tillfälliga byggnader på gång på hela 18 anstalter – 712 nya platser totalt.

Parallellt sker en mer långsiktig, men också mer tidskrävande, utbyggnad av anstalter och häktesbyggnader runt om i landet, i form av så kallade typhus.

Läs mer om hur Kriminalvården växer.

Här är platserna på gång:

Senast beslutade:

Anstalt          Platser          Kompl.byggnad      Prel. färdigt            Beateberg       44 st               1                                     juni/juli 2022

Borås               36 st               1                                     juni/juli 2022

Fosie                36 st               1                                     juni/juli 2022

Haparanda      27 st               -                                     maj 2022

Högsbo            36 st               -                                      juni/juli 2022

Luleå                52 st               1                                     oktober 2022

Nyköping         36 st               1                                     juni/juli 2022

Umeå                52 st               2                                     oktober 2022

Ystad                 44 st               1                                    november 2022

Hinseberg        44 st               1                                     2022

Kristianstad    34 st               1                                     2022

                       = 441 platser

Redan pågående:

Asptuna            24                                                            inflytt juli i år

Svartsjö            48                                                            inflytt augusti i år

Tillberga          48                                                            i bruk                                  

Tygelsjö           24                                                            i bruk

Rödjan             43                                                             i bruk

Karlskoga        36                                                             inflytt nov. i år

Hällby              48                                                             kvartal 2 2022

                       = 271 platser

Totalt:            712 platser

Från idé till bygge – här är stegen

Ett underlag om behovet av fastighetsförändring är det första som tas fram. 

Detta formaliseras i ett initieringsbeslut som innebär att en lokalförsörjningsprocess inleds.

Ett uppdragsbeslut om att påbörja en förstudie tas.

Förstudien ska ge svar på vilken verksamhet som ska pågå i lokalerna och utifrån det, vad som ska byggas, exempelvis typhus, verkstad eller lärcenter.  I detta läge görs en grov uppskattning av kostnad och tid.

Ett inriktningsbeslut  är nästa steg. Med förstudien som grund tas ett beslut om projektet ska tas vidare i nästa fas eller avslutas.

Under planeringsfasen tar fastighetsägaren över ansvaret för projektet. Det kan vara Specialfastigheter eller någon annan. Projektering inleds med förstudiens handlingar som underlag och finansieringen och tidplan blir klara. Kriminalvården är aktiv och framför sina krav på bland annat säkerhet, men det är fastighetsägaren som har ansvaret och står för planeringen. I planeringsfasen kan mycket hända. Bygglov och upphandlingar kan överklagas, arkeologiska utgrävningar behöva göras och finansieringen vara svårlöst.

Efter planeringsfasen tas ett genomförandebeslut. Det är först nu man säkert kan säga att bygget blir av. Nu finns en realistisk tidplan och fastighetsägaren tar fram bygghandlingar och genomför entreprenaden.

Produktionsfasen är den sista delen. Nu tar fastigheten form innan det blir dags att inreda och flytta in. Kriminalvården hyr fastigheten av fastighetsägaren.