Kriminalvården logotyp

Ny anstalt planeras i Kriminalvårdens östra region

22 juni 2021

Kriminalvården planerar för ytterligare en ny anstalt. Tanken är att den ska byggas i region Öst, som sträcker sig från Jönköpings- till Norrköpingsområdet.

Generaldirektör Martin Holmgren.

På måndagen fattade Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren ett så kallat initieringsbeslut rörande en ny anstalt i region Öst. Ett initieringsbeslut är det första steget mot att etablera en ny anstalt och fattas mycket tidigt i processen.

– Kriminalvården planerar att utöka med 3 400 platser i häkten och anstalter till år 2030, för att möta det växande platsbehovet. Tillsammans med de nya anstalterna i Trelleborg och Kalmar blir detta ett viktigt tillskott som skapar förutsättningar för en kvalitativ, säker och effektiv kriminalvård, säger Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren

Cirka 400 platser

Planen är att bygga en anstalt med cirka 400 platser i region Öst.

– Idag har ett brev gått ut till ett antal kommuner i regionen med information om våra planer. Vi kommer att ha en dialog med de kommuner som är intresserade efter sommaren, säger Kriminalvårdens ekonomi- och fastighetschef Björn Myrberg.

En kriminalvårdsanstalt av den här storleken ger 300 till 400 arbetstillfällen och utöver det ett stort antal timvikariat. Tjänsterna spänner över många olika områden och skapar arbetstillfällen både för högutbildade och för personer med gymnasiekompetens. Kriminalvården har en egen betald utbildning till kriminalvårdare.

Trygg arbetsgivare

Ekonomi- och fastighetsdirektör Björn Myrberg.

Det är en trygg arbetsgivare, som man kan räkna med att ha kvar under lång tid i kommunen.

– Jag ser att det finns mycket goda möjligheter för att etablera ytterligare en anstalt i den här regionen. Det är en expansiv region med positiv befolkningsutveckling. Och jag är övertygad om att intresset för en etablering också kommer att vara stort bland kommunerna, säger Björn Myrberg.

Att det finns ett gott rekryteringsunderlag är en viktig fråga vid val av etableringsort. En annan mycket avgörande punkt är att kommunen kan erbjuda lämplig mark.

En anstalt kräver en del yta, men är å andra sidan en anläggning som påverkar sin omgivning minimalt när den är byggd. Den bullrar, ryker eller luktar inte och det förekommer normalt sett ingen tung trafik.

Hög säkerhet

Den trafik det handlar om, är främst personal som ska ta sig till och från anstalten, varutransporter och en del transporter av intagna. För att detta ska flyta på bra behöver infrastrukturen runt anstalten vara god, vilket också är viktigt för var Kriminalvården väljer att etablera sig.

Säkerhet brukar vara en punkt som kommer upp när man diskuterar anstaltsetableringar.

– Det är en fråga vi ofta får och jag kan tryggt konstatera att det är oerhört sällsynt att en klient rymmer från en sluten anstalt. Säkerheten i och runt våra anläggningar är mycket hög, säger Björn Myrberg.

Sluten anstalt i säkerhetsklass 2

En annan fråga är vilken säkerhetsklass den nya anstalten kommer att ha.

– Inriktningen är en sluten anstalt i säkerhetsklass 2. Samtidigt behöver vi skapa viss flexibilitet för framtiden. Vi behöver till exempel snabbt kunna omvandla anstaltsplatser till häktesplatser om behov uppstår.

När dialogen med kommunerna startat beräknas utredningsarbetet ta mellan 8 och 12 månader. Efter att ett beslut om bygge är taget brukar det ta mellan fem och tio år innan en anstalt står klar och kan tas i bruk.

Från idé till bygge – här är stegen

Ett underlag om behovet av fastighetsförändring är det första som tas fram. 

Detta formaliseras i ett initieringsbeslut som innebär att en lokalförsörjningsprocess inleds.

Ett uppdragsbeslut om att påbörja en förstudie tas.

Förstudien ska ge svar på vilken verksamhet som ska pågå i lokalerna och utifrån det, vad som ska byggas, exempelvis typhus, verkstad eller lärcenter.  I detta läge görs en grov uppskattning av kostnad och tid.

Ett inriktningsbeslut är nästa steg. Med förstudien som grund tas ett beslut om projektet ska tas vidare i nästa fas eller avslutas.

Under planeringsfasen tar fastighetsägaren över ansvaret för projektet. Det kan vara Specialfastigheter eller någon annan. Projektering inleds med förstudiens handlingar som underlag och finansieringen och tidplan blir klara. Kriminalvården är aktiv och framför sina krav på bland annat säkerhet, men det är fastighetsägaren som har ansvaret och står för planeringen. I planeringsfasen kan mycket hända. Bygglov och upphandlingar kan överklagas, arkeologiska utgrävningar behöva göras och finansieringen vara svårlöst.

Efter planeringsfasen tas ett genomförandebeslut. Det är först nu man säkert kan säga att bygget blir av. Nu finns en realistisk tidplan och fastighetsägaren tar fram bygghandlingar och genomför entreprenaden.

Produktionsfasen är den sista delen. Nu tar fastigheten form innan det blir dags att inreda och flytta in. Kriminalvården hyr fastigheten av fastighetsägaren.