Kriminalvården logotyp

Nytt kring byggplanerna på A Norrtälje och A Österåker

21 juni 2021

325 eller 342 platser på Norrtälje, och 312 platser på Österåker. Så ser framtidsplanerna ut, när inriktningen för respektive stockholmsanstalts expansion nu är utstakad och beslutad.

Bägge anstalterna har redan tidigare bedömts ha goda förutsättningar att kunna växa relativt snabbt och utan att behöva avbryta pågående verksamhet, eftersom det finns outnyttjad mark inne på, eller i anslutning till, anstaltsområdena. De nu fattade så kallade inriktningsbesluten utgår från de förstudier som gjorts under våren, kring att utöka kapaciteten på de bägge anstalterna.

Planen för Norrtäljeanstalten:

  • Fas 1: Kapacitetsutökning med två boendehus med 48 platser var och ett boendehus med 32 platser. Totalt 128 nya platser.
  • Som en konsekvens byggs även ett nytt sysselsättningshus. Dessutom omdisponeras befintliga sysselsättningslokaler, samt görs anpassningar av personalutrymmen, administrativa lokaler, omlastningscentral, miljöstation, avfallshantering, förråd för industrimaterial samt parkering.
  • Fas 2: I en andra fas ska de befintliga boendehusen antingen renoveras, eller ersättas med nya byggnader. Det senare alternativet skulle innebära ett tillskott med ytterligare 17 platser.

Beroende på om befintliga boendehus ska renoveras eller ersättas beräknas anstalten totalt ha 325 eller 342 platser när allt är färdigt. Den första fasen beräknas preliminärt vara genomförd vid årsskiftet 2023/24, förutsatt att inga större hinder inträffar. Den andra fasen beräknas kunna vara klar år 2027. Organisationen väntas växa med 110 årsarbetskrafter.

Planen för anstalten Österåker:

  • Kapacitetsökning med fyra boendehus med 48 platser var, ett boendehus med 32 platser, samt ett boendehus med 16 platser. Totalt 240 nya platser.
  • Som en konsekvens byggs även fyra nya sysselsättningshus. Det görs även anpassningar av personalutrymmen, inpassering för personal, centralvakt, sjukvårdsmottagning, omlastningscentral, miljöstation och avfallshantering.

Förutsatt att inga stora hinder inträffar är den preliminära tidsplanen att förändringarna är genomförda vid årsskiftet 2024/25. Då väntas anstalten ha 312 bokningsbara platser. Beräkningen är att den totala personalstyrkan då ska uppgå till 276 årsarbetskrafter.

För bägge projekten gäller nu att Kriminalvården ska ta fram mer detaljerade kravställningar och kalkyler, samt medverka i fastighetsägarens inledande projekteringsarbete, för att sedan ta slutgiltiga beslut om projekten ska genomföras eller inte.

Här kan du läsa en tidigare nyhetsartikel om byggplanerna på anstalterna Norrtälje och Österåker.

Från idé till bygge – här är stegen

Ett underlag om behovet av fastighetsförändring är det första som tas fram. 

Detta formaliseras i ett initieringsbeslut som innebär att en lokalförsörjningsprocess inleds.

Ett uppdragsbeslut om att påbörja en förstudie tas.

Förstudien ska ge svar på vilken verksamhet som ska pågå i lokalerna och utifrån det, vad som ska byggas, exempelvis typhus, verkstad eller lärcenter.  I detta läge görs en grov uppskattning av kostnad och tid.

Ett inriktningsbeslut  är nästa steg. Med förstudien som grund tas ett beslut om projektet ska tas vidare i nästa fas eller avslutas.

Under planeringsfasen tar fastighetsägaren över ansvaret för projektet. Det kan vara Specialfastigheter eller någon annan. Projektering inleds med förstudiens handlingar som underlag och finansieringen och tidplan blir klara. Kriminalvården är aktiv och framför sina krav på bland annat säkerhet, men det är fastighetsägaren som har ansvaret och står för planeringen. I planeringsfasen kan mycket hända. Bygglov och upphandlingar kan överklagas, arkeologiska utgrävningar behöva göras och finansieringen vara svårlöst.

Efter planeringsfasen tas ett genomförandebeslut. Det är först nu man säkert kan säga att bygget blir av. Nu finns en realistisk tidplan och fastighetsägaren tar fram bygghandlingar och genomför entreprenaden.

Produktionsfasen är den sista delen. Nu tar fastigheten form innan det blir dags att inreda och flytta in. Kriminalvården hyr fastigheten av fastighetsägaren.