Kriminalvården logotyp
En person med glasögon tittar in kameran. Han har blå skjorta. Foto.
Mohamad Mehanna, chef för Kriminalvårdens anstalts- och häktesverksamhet i Mariestad, rekryterar till den växande verksamheten.

Full fart framåt på Rödjan

15 oktober 2021

Nästa steg är taget mot att den öppna anstalten Rödjan i Mariestad även ska få en anstaltsdel i säkerhetsklass 2.

I våras kunde du läsa en nyhet här på kriminalvarden.se om att den redan växande Rödjan även kan utöka med en sluten anstaltsdel. Så blir det också, enligt det inriktningsbeslut som generaldirektören nu fattat.

– Det här har vi sett fram emot, säger Mohamad Mehanna, chef för Kriminalvårdens anstalts- och häktesverksamhet i Mariestad.

– Beslutet ger oss klartecken till att fortsätta planera för bemanningen för de kommande åren. Planen är att rekrytera 50 nya medarbetare nästa år, och sen kommer rekryteringsbehovet fortsätta vara stort fram till 2024, när alla anstaltens delar beräknas stå färdiga, säger han.

60 lämpliga till 25 utbildningsplatser​​

Inriktningen för den slutna anstaltsdelen är att bygga tre bostadshus innehållande totalt 144 platser, ett administrationshus, ett sysselsättningshus och två industrihus, alltsamman omgärdat av stängsel. Dessutom ska Kriminalvården etablera en ny transportenhet på orten, med så kallade omlastningsplatser på den nu planerade slutna anstalten.

Rödjans slutna del ska ligga intill dagens öppna anstalt, och beräknas medföra en utökad organisation med 102,5 årsarbetskrafter. Den nya transportorganisationen bedöms behöva 13 årsarbetskrafter.

– Verksamheten växer ordentligt! När allt är klart kommer Kriminalvården ha mer än 500 anstalts- och häktesplatser i Mariestad, och det kommer ha skapat mer än 250 årsarbetskrafter på tre års tid, säger Mohamad Mehanna. 

Det är en utmaning att rekrytera så många medarbetare, så snabbt, medger han.

– Men till nästa vårs kriminalvårdsutbildning sökte vi 25 personer. Vi fick 60 sökande som bedöms som lämpliga. Jättepositivt! säger han.

– Vi har goda förutsättningar, med engagerade medarbetare där många räcker upp handen och vill vara med och utvecklas – och många utifrån som sökt grundutbildningen. Det känns som en bra start. 

Allt klart om tre år​​

Om inga större hinder uppstår bedöms byggnationen kunna stå färdig under slutet av år 2024.

Att just Rödjan ska växa beror på att Kriminalvården vill vinna stordriftsfördelar, genom att ha en större sammanhållen anläggning. Att etablera en sluten enhet i direkt anslutning till en öppen enhet innebär att många funktioner kan samutnyttjas.

Fotnot: Den slutna anstaltsdelen ska uppföras med standardiserade byggnader som medför lägre byggkostnader och kortare byggtider, så kallade typhus.

Från idé till bygge – här är stegen

Ett underlag om behovet av fastighetsförändring är det första som tas fram. 

Detta formaliseras i ett initieringsbeslut som innebär att en lokalförsörjningsprocess inleds.

Ett uppdragsbeslut om att påbörja en förstudie tas.

Förstudien ska ge svar på vilken verksamhet som ska pågå i lokalerna och utifrån det, vad som ska byggas, exempelvis typhus, verkstad eller lärcenter.  I detta läge görs en grov uppskattning av kostnad och tid.

Ett inriktningsbeslut är nästa steg. Med förstudien som grund tas ett beslut om projektet ska tas vidare i nästa fas eller avslutas.

Under planeringsfasen tar fastighetsägaren över ansvaret för projektet. Det kan vara Specialfastigheter eller någon annan. Projektering inleds med förstudiens handlingar som underlag och finansieringen och tidplan blir klara. Kriminalvården är aktiv och framför sina krav på bland annat säkerhet, men det är fastighetsägaren som har ansvaret och står för planeringen. I planeringsfasen kan mycket hända. Bygglov och upphandlingar kan överklagas, arkeologiska utgrävningar behöva göras och finansieringen vara svårlöst.

Efter planeringsfasen tas ett genomförandebeslut. Det är först nu man säkert kan säga att bygget blir av. Nu finns en realistisk tidplan och fastighetsägaren tar fram bygghandlingar och genomför entreprenaden.

Produktionsfasen är den sista delen. Nu tar fastigheten form innan det blir dags att inreda och flytta in. Kriminalvården hyr fastigheten av fastighetsägaren.