Kriminalvården logotyp
Skuggorna av tre personer intill varandra, reflekterad på en stenlagd yta. Foto.
De ideella organisationerna utgör ett viktigt stöd för många av Kriminalvårdens klienter. Foto: Sten-Åke Stenberg/Mostphotos

Mer pengar till organisationer som bidrar till god kriminalvård

12 januari 2022

I år har Kriminalvården fått 20 miljoner kronor att fördela mellan ideella organisationer som gör olika insatser för Kriminalvårdens klienter. Det är mer pengar än tidigare år, vilket innebär att samverkan kan påbörjas med ytterligare fyra organisationer.

Summan som Kriminalvården har fått att fördela från regeringen har för första gången på flera år utökats med fem miljoner kronor. Förutom att fyra nya organisationer tillkommer innebär årets 20 miljoner kronor även att nästan alla redan samverkande föreningar får mer pengar till sina respektive insatser.

– Det känns bra att ytterligare kunna stödja de organisationer som vi har en lång och förtroendefull samverkan med, säger Bengt Nilsson, senior handläggare på Kriminalvårdens frivårdsavdelning, med ansvar för statsbidraget.

En brygga till samhället

– Även att inleda samverkan med nya organisationer gör att vi kan möta nya klientgrupper. I förlängningen kan det också bidra till ett lärande för Kriminalvården, fortsätter han.

Vad betyder de här organisationernas insatser för svensk kriminalvård?

– De är som en brygga till samhället för våra klienter. Kriminalvården kan inte själva ta hela ansvaret för klientens återanpassning. Det krävs samverkan med andra och ideella organisationer står för en del av det. Sedan hjälper de oss också med till exempel isolationsbrytande insatser för klienter som är häktade, genom att stå för vanliga medmänskliga möten.

 Inom vilka områden verkar de?

– Det spänner över flera olika områden. Allt ifrån professionella motivationsinsatser för att lämna gängkriminalitet, till besöksgrupper bestående av volontärer med social samvaro i fokus. Barnrättsfrågor är ett stort område som innefattar klienter som har barn eller syskon, eller som själva är barn. Samverkan sker även med organisationer för att möta klienters behov i frivård, med till exempel sysselsättning och biträdande övervakare.

Demokratifråga med inblick

Kriminalvården har i flera år bett om mer statsbidrag till ideella organisationer som bidrar till verksamheten, men summan har länge legat på 15 miljoner kronor.

Vad beror årets höjning på?

– Inför 2022 har vi varit tydliga med att lyfta upp de ideella organisationernas betydelse för Kriminalvårdens uppdrag. Samhällets kostnadsökning under de senaste åren och att vi dessutom fått fler klienter motiverar en ökning av det bidrag vi har att fördela.

– Sedan är det även en demokratifråga. Genom samverkan med ideella organisationer får vanligt folk insyn i Kriminalvården, en inblick som många gånger skiljer sig från den bild som media förmedlar. Att bidra till insyn i en rättsvårdande myndighet är också viktigt, säger Bengt Nilsson.

Fotnot: De fyra föreningar som tillkommit som bidragstagare i år är Ankarstiftelsen, RIKSKRIS, Riksskådebanan samt Somaliland förening i Malmö.

Organisationer som beviljats statsbidrag 2022:

Pengarna gäller årets verksamhet. Siffran inom parentes anger förändringen jämfört med förra årets statsbidrag till föreningen.

 

Stiftelsen Fryshuset – 3 500 000 kronor (+600 000)

Genom statsbidraget samarbetar Kriminalvården med Fryshuset via verksamheterna Passus, Fryshuset Syd och Fryshuset Väst. Passus arbetar rikstäckande med att stötta kriminalvårdsklienter som vill lämna kriminella gäng och lägga grunden till en ny identitet. Det sker bland annat genom olika typer av samtal och stödinsatser. Fryshuset Syd arbetar utifrån målet att ge unga i utanförskap, eller som riskerar att hamna i utanförskap, ett alternativ genom att erbjuda en positiv och trygg mötesplats, framtidshopp och en tro på samhället. Samarbete med Fryshuset Väst har pågått sedan 2019. Verksamheten handlar om värdegrundsfrågor, maskulinitet och machonormer gentemot klienter i häkte.

Webbplats: fryshuset.se

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) – 3 335 000 kronor (+435 000)

De cirka 5 500 medlemmarna fördelade på 60 lokalföreningar har lagreglerade frivilliguppdrag så som biträdande övervakare och förtroendemän i Kriminalvården. RFS får statsbidrag för sitt arbete med att ge stöd och samordna, utbilda och kvalitetssäkra frivilliguppdragen inom Kriminalvården, det vill säga biträdande övervakare, förtroendemän och frivilliga som deltar i RFS besöksgrupper på häkten och anstalter.

Webbplats: rfs.se 

BUFFF Sverige – 3 000 000 kronor (+500 000)

Sverige Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse (BUFF) beviljas statsbidrag från Kriminalvården för sitt samarbete med myndigheten i anstalt, häkten och på frivårdskontor. Organisationen stödjer såväl klienter som är föräldrar men vänder sig även till  frihetsberövade barn och syskon samt personal i barnrättsfrågor, i bedömningsarbete och i praktiskt klientarbete.

Webbplats: bufff.nu 

Svenska Röda korset – 1 900 000 kronor (+250 000)

Röda Korset har besöksverksamhet för intagna på häkten och anstalter i samarbete med Kriminalvården. Verksamheten på häkten bidrar till att bryta isoleringen genom samtal mellan en volontär och en intagen. På anstalter erbjuds möten och samtal i grupp eller enskilt. Organisationen har sedan 2019 utvecklat en riktad och kvalificerad uppsökande verksamhet gentemot häktade klienter med restriktioner. Denna kvalificerade besöksverksamhet syftar till att erbjuda mänsklig kontakt och psykosocialt stöd genom samtal med särskilt utbildade och förberedda volontärer.

Webbplats: rodakorset.se 

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) – 1 800 000 kronor (+100 000)

RFSU arbetar på flera anstalter och häkten, med fokus på unga och kvinnliga intagna, för att ge ökad kunskap om sexuell hälsa och relationer. Målet är att förebygga sexuell ohälsa och ge de deltagande klienterna kunskap för att ta sunda beslut som påverkar dem själva och andra i deras närhet.

Webbplats: rfsu.se

Process Kedjan – 1 615 000 kronor (+215 000)

Process Kedjan verkar för att få unga klienter att lämna en kriminell livsstil. Verksamheten riktar sig också till unga som riskerar att bli, eller är, aktuella i organiserad brottslighet. Föreningen har arbetat med unga i låsta miljöer i många år och möter de intagna i individuella möten och håller motivationsgrupper på anstalter och häkten. Process Kedjan har också öppen verksamhet i föreningslokalerna i Stockholm.

Webbplats: processkedjan.se 

Riksskådebanan – 1 000 000 kronor (Ny)

Riksskådebanan ges statsbidrag i syfte att bredda och utveckla arbetssättet med konst/kultur inom kriminalvårdens ASV och avser musikskapande, drama, körsång, skrivarcirkel, biblioterapi (skrivande och samtal om korta texter). Aktiviteterna med klienterna leds av utbildade och för respektive kulturområde aktiva personer.

Webbplats: skadebanan.se     

Frälsningsarmén – 700 000 kronor (+450 000)

Frälsningsarmén bedriver uppsökande verksamhet vid häktet Jönköping och informationsinsatser samt stöd till klienter aktuella vid frivården Jönköping. Under 2022 utökas verksamheten till fler häkten och anstalter. Syftet är att stärka Kriminalvårdens klienter i sin föräldraroll samt tydliggöra barnperspektivet. Verksamheten riktar sig även till frihetsberövade barn och syskon.

Webbplats: fralsningsarmen.se

Sveriges stadsmissioner – 600 000 kronor (+100 000)

Sveriges stadsmissioner får bidrag för frigivningsförberedande insatser riktade till klienter på anstalterna Högsbo och Sagsjön. Verksamheten avser både uppsökande på anstalterna men även efterföljande insatser efter frigivningen och syftar till att möta klienter som upplevs att ha problem med att få tillgång till samhällets övriga stödfunktioner. Sveriges stadsmissioner beviljas även bidrag för uppsökande verksamhet av Kumulus barnrättsorganisation riktad till klienter med barn vid Kriminalvårdens verksamhetsställen i Umeå. Kumulus riktar sig även till frihetsberövade barn och syskon.

Webbplats: sverigesstadsmissioner.se

Ankarstiftelsen – 600 000 kronor (Ny)

Ankarstiftelsen bedriver motivationsarbete enskilt och i grupp riktade till klienter på anstalt, häkte samt frigivningsförberedande insatser vid villkorlig frigivning. Verksamheten har grund i 12-steg.

Webbplats: ankarstiftelsen.se 

Göteborgs räddningsmission – 520 000 kronor (+120 000)

Genom Göteborgs räddningsmission beviljar Kriminalvården statsbidrag till barnrättsverksamheten Solrosen i Göteborg. Syftet med verksamheten är att stärka klienter i sin föräldraroll och ge stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en förälder eller en annan familjemedlem som är frihetsberövad. Verksamheten riktar sig även till frihetsberövade barn och syskon.

Webbplatser: raddningsmissionen.se  solrosen.se  

Sveriges Kristna Råd – 330 000 kronor (+30 000)

Sveriges Kristna Råd arbetar med ideella besöksgrupper som beviljas statsbidrag av Kriminalvården. Besöksverksamheten inriktar sig i första hand på gruppsamlingar på anstalter och på vissa häkten. Besöksgrupperna anordnar träffar för medmänskliga kontakter, vanliga inslag är fika, samtal, pyssel, sång och musik. Besöksgruppernas syfte är att erbjuda medmänskliga kontakter för intagna i häkten och anstalter och därigenom skapa möten med medmänniskor som kan inspirera till att bryta en kriminell livsstil.

Webbplats: skr.org

RIKSKRIS – 300 000 kronor (Ny)

KRIS har beviljats statsbidrag till en riktad besöksverksamhet och stöd vid frigivning vid anstalten Österåker och VO Gävle samt till besöksverksamhet vid Kriminalvårdens verksamhetsställen inom region Nord som särskilt efterfrågar samverkan med KRIS. Organisationen kommer även under 2022 att fokusera på uppföljning, handledning och utbildning av besökare.

Webbplats: kris.a.se

Somaliland förening i Malmö – 300 000 kronor (Ny)

Föreningen ges statsbidrag i syfte att stödja frigivna klienter med somalisk bakgrund i Malmö till att inte återfall i kriminalitet. En närmare samverkan mellan föreningen och Kriminalvården syftar även till att utveckla metoder och arbetssätt för målgruppen som kan tillämpas i andra geografiska områden och minoritetsgrupper på riksnivå. 

Webbplats: somalilandforening.se   

Attention – 250 000 kronor (±0)

Attention beviljas bidrag för uppsökande verksamhet på främst anstalter för klienter med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Besöken utförs av personer med egen diagnos för att med sig själv som verktyg kunna inspirera klienter till att bättre hantera sin funktionsnedsättning.

Webbplats: attention.se

Vägen ut! Kooperativens intresseförening – 250 000 kronor (±0)

Organisationen Vägen ut riktar sig till frivårdens klienter och vägen till arbete genom arbetsintegrerande sociala företag. Målsättningen är att en gemensam modell baserad på samsyn mellan Kriminalvården, sociala företag och Arbetsförmedlingen ska skapa vägar till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden på grund av exempelvis missbruk och/eller kriminalitet.

Webbplats: vagenut.coop